רישיון לניהול עסק

רישיון לניהול עסק מהו?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
 

 רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים של העסק הנדון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות, הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו.

 
חשוב לדעת, התהליך לקבלת הרישיון לניהול עסק נמשך תקופה ארוכה, מאחר הדבר קשור בקבלת אישורים והסכמתם של גורמים רבים המותנה בבצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות הגורמים השונים.
 
זכור: אי ביצוע הדרישות יגרור הוצאת סירוב למתן הרישיון ופתיחה בהליכים משפטיים.
 
לתשומת לבך!
עסק המהווה "שימוש חורג" כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, יהיה חייב בהוצאת היתר, "שימוש חורג" כתנאי לסיום הליך הרישוי והוצאת רישיון עסק.
 

למי נחוץ רישיון לניהול עסק?

 
עסק מכל סוג שהוא - המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה- -1995, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון.
לדוגמא:
מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 500 מ"ר וכו'.
 
פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים. ניתן לעיין בו במח' רישוי עסקים או באתר זה (מומלץ להיעזר בהסבר של עובד מוסמך במח' רישוי עסקים ולא להסתפק בפרשנות עצמית לכתוב בצו). עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית, לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולהטלת עונשי מאסר.
מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכיו"ב. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תכנה וכו'.
ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכו'.
מומלץ: לבדוק למח' רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק, לפי פתיחתו.

עם זאת יודגש: ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך ע"פ היתר הבניה או התכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה. ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר הנ"ל מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה והעובר על כך צפו להגשת תביעה משפטית, קנסות וצו פינוי.

בקשות להוצאת היתר "לשימוש החורג" יוגשו לאגף רישוי בניה

אזהרה!
כל המפעיל עסק ללא רישיון וללא בדיקה מוקדמת במח' רישוי עסקים אם ניתן להוציא רישיון ומה הדרישות להוצאת רישיון, מסתכן בכך כי בקשתו לרישיון עסק לא תאושר וכנגד העסק ינקטו הליכים שיפוטיים עד כדי הוצאת צו סגירה שיפוטי וכל השקעתו עלולה לרדת לטמיון!
לתשומת לבך!
רישיון עסק ניתן יהיה להוציא רק לאחר קבלת אישורי כל נותני האישור וגורמי הרישוי הרלוונטיים לבקשה!
 
רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.
היחידה לרישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בד"כ לפי כל פרט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים). האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרישיון, אגרת כפל רישיון, אגרת רישיון עסק בחידוש רישיון.
הבקשה תכלול: מסמכים נלווים שפורט בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך. חוזה שכירות או רכישה וכן תשלום אגרה.
להקמת עסק יש משמעויות כלכליות כבדות. לכן כדאי שתבדוק ברשות המקומית בטרם התקשרת בקשר חוזי- האם העסק טעון רישוי, עומד בדרישות חוק התכנון והבניה, מהם התנאים לקבלת הרישיון ומהם ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.
גורמים אלה רשאים להתנות את אישורם בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק עובדי המחלקה והפקחים מנחים, מדריכים ומלווים את היזמים ובעלי העסקים משלב הגשת הבקשה ועד לקבלת הרישיון.
בצו רישוי עסקים מפורטים כל העסקים החייבים ברישיון כחוק. על כן בטרם תחתום על חוזה שכירות רצוי מאוד שתבצע בירור מוקדם (במח' רישוי עסקים)
הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים,  אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.
זכור! "סוף מעשה במחשבה תחילה" ולכן אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!!