הודעה לעמותות על הגשת בקשות לתמיכה 2020

תאריך עדכון: 12/02/2020
עיריית כרמיאל
הודעה לעמותות על הגשת בקשות לתמיכה
 
1.       ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן – הנוהל).
הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרת עשיית רווח בתחומי – חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא בזה. זאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.
2.       הבקשות לקבלת התמיכה תהיינה בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכה ותבחינים שאושרו על ידי מועצת העיר בכרמיאל.
3.       את טופס הבקשה להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנה התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של עיריית כרמיאל בכתובת www.Karmiel.muni.il (בהודעות הרצות).
4.       אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
5.       בהתאם לסעיף 9.4 המופיע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים- נוהל מתן תמיכות למוסדות ציבור המועד הקובע להגשת בקשות לתמיכה, יהיה 30 יום לפחות לאחר מועד פרסום ההודעה. בקשה שהוגשה לאחר המועד הקובע תדחה ללא דיון.
6.       כאמור, המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה במשרדי העירייה (אלינור- קומה ב') יחול בתאריך ה- 31.03.2020 לא תתקבלנה בקשות לאחר תאריך זה.
7.       ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם לנוהל מתן תמיכות ובכלל זה מבלי שמולאו כהלכה טפסי בקשות התמיכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.
8.       יובהר כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם ייקבע, מה יהיה שיעורו.
 
נציין כי אחריות להגעת הבקשה עד לתאריך הנ"ל, כולל כלל המסמכים הנדרשים הינה על העמותה המבקשת בלבד !
 
 
שלום רב,
מצורפת בזאת רשימת המסמכים הנדרשים לטובת הגשת בקשה לתמיכה מעיריית כרמיאל בהתאם לנוהל מתן תמיכות מרשויות. אדגיש כי ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה מבלי שמולאו כהלכה כלל טפסי הבקשה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.
1.       טופס בקשה מלא וחתום ע"י מורשה חתימה ורו"ח / עו"ד ע"פ צורך.
יש להקפיד על מילוי כלל השדות בטופס הבקשה וחתימה ברורה של מורשי החתימה ורו"ח/ עו"ד.
2.       מילוי וחתימה על כלל הנספחים לטופס הבקשה (כתב הסכמה למסירת פרטי חשבון בנק, הרשאה בלתי חוזרת לרשות ו כתב התחייבות).
3.       אישור ניהול חשבונות בנק התואמים למוצהר בטופס הבקשה.
4.       אישור חתום ע"י עו"ד בדבר מורשי חתימה בעמותה.
5.       אישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנה הנוכחית.
6.       אישור ניהול פנקסי חשבונות בתוקף.
7.       אישור  ניכוי מס במקור בתוקף.
8.       אישור מעמד הגוף במשרדי מע"מ.
9.       הצעת תקציב / תקציב מאושר לשנה הנוכחית – חתום ע"י מורשי חתימה לסניף כרמיאל והכולל פירוט הכנסות והוצאות.
10.   דו"ח כספי מבוקר וחתום ע"י רו"ח של השנה הקודמת לשנה שעברה.
11.   דו"ח מסוקר חתום ע"י רו"ח או לחלופין מאזן בוחן חתום ע"י מורשי חתימה לשנה הקודמת (מוגבל ל 12 חודשים).
12.   מסמך חתום ע"י רו"ח בדבר עמידה בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות של שנה הקודמת לשנה שחלפה. (שנתיים אחורה).
13.   מסמך חתום ע"י רו"ח בדבר חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנה הקודמת לשנה שחלפה (שנתיים אחורה).
14.   דין וחשבון מילולי חתום של השנה הקודמת לשנה שעברה.
15.   תעודת רישום כתאגיד חתום ע"י רשם העמותות.
16.   מסמכי יסוד של המוסד- תקנון, תזכיר.
17.   מסמך בדבר פעילות העמותה, חזון ומטרותיה.
18.   יש לצרף מסמך בהתאם לסוג העמותה המבקשת תמיכה לפי הפירוט הנ"ל:
ארגוני ותנועות נוער- יש לצרף מסמך ובו פירוט של הסניפים בהם מתקיימת פעילות בעיר ופירוט מספר המדריכים בסניף.
עמותות סיוע, עולים ונשים- יש לצרף מסמך ובו פירוט של הסניפים בהם מתקיימת פעילות בעיר, פירוט מספר המשתתפים וריכוז שעות הפעילות השבועיות של העמותה בכרמיאל.
עמותות ספורט- ספורט קבוצתי : יש לצרף מסמך ובו פירוט של מספר הקבוצות המתחרות, מספר קבוצות הנשים מתוך סך הקבוצות, ציון רמה/ ליגה/ דרג הגבוה ביותר בו יש ייצוג של הקבוצות הכרמיאליות.
ספורט יחידני : יש לצרף מסמך ובו פירוט של מספר הספורטאים המתחרים, מספר הנשים מתוך סך הספורטאים, ציון רמה/ ליגה/ דרג הגבוה ביותר בו יש ייצוג של הספורטאים הכרמיאליים.
 
האמור לעיל הינו תמצית מתוך נוהל למתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/06 והתבחינים שנקבעו ע"י מועצת עיר ומפורסמים באתר העירייה.
 
לתשומת ליבכם,
אין לראות בהודעתנו זו התחייבות כל שהיא להקצבה כספית לשנת הכספים הנוכחית.
טופס והבקשה והמסמכים יוגשו לעירייה לא יאוחר מיום ה-  31.3.2020
במידה והבקשה נשלחת במייל, יש לוודא שליחת המסמכים המקוריים בדואר לכתובת- שדרות קק"ל 100, כרמיאל.

דף הנחיות להגשה

 

 
​​