מאגר יועצים

לצורך התקשרויות לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח 1987
  1. עיריית כרמיאל מנהלת רשימות מציעים בתחומים שונים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח -1987 ובהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן: "הרשימה").
  2. מובהר כי, אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לאיזה מהרשימות כדי להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם.

      למאגר היועצים שאושרו לחץ כאן:     מאגר מעודכן 2019.

 

בהמשך להקמת מאגר היועצים של כרמיאל (להלן: "העירייה") החליטה ועדת ההתקשרויות של העירייה לאפשר למועמדים שלא הגישו את מועמדותם עד כה להגיש את מועמדותם. 

            ועדת ההתקשרויות תדון מעת לעת בבקשות שיתקבלו

 

להגשת בקשה להצטרף למאגר:  טפסים והסבר להגשת בקשה.

 
** להגשת בקשה :    
קול קורא לקבלת שירותי ניהול ופיקוח פרוייקטים של מבני ציבור וחינוך

 

 

***יש להגיש את מסמכי המועמדות בדיוק באופן המתואר במסמכי הבקשה לכתובת דוא"ל: Miriam_n@karmiel.muni.il