חוקי רישוי עסקים

שינויים בעסק


עליך לדעת, כי לא רק בית עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו. כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:
  • תוספת או צמצום שטח.
  • שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
  • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
  • שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'.
  • סגירת עסק - מחייב הודעה.


כל אלה חייבים ברישיון חדש מטעם מח' רישוי עסקים להמשך ניהולו של העסק.
וחייבים באישורם של כל הרשויות והגורמים הקבועים בחוק, אישור שניתן לאחר מילוי דרישותיהם (למעט סעיף ה'.)

סילוק גרוטאות רכב

 
העירייה היא רשות מוסמכת לסילוק גרוטאות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד תוך כדי מעקב וברירה כרשום בחוק. רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כרכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו "רשות הרבים"- כל מקום שהציבו רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש או עובר בו למעשה .
הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על ששים ימים, רשאית הרשות המוסמכת להורות על גרירתו מהמקום.
 

סילוק פסולת בניין


רשות מקומית תקבע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין. גזם, צמיגים או גרוטות רכב, בין בתחומה ובין מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת השר לאיכות הסביבה.
 

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים


לא יעשן אדם במקום ציבורי: אולם , בית קולנוע, בתי חולים, מרפאה, בית מרקחת , אולם קריאה, וחדר קריאה בספריה פתוחה לציבור, בניין המשמש מוסד חינוך או מוסד להשכלה גבוהה, מעלית, אוטובוס, מונית, רכבת, מסעדה, מזנון, בית קפה, גן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים, בנק, בנק הדואר, השטח הפתוח לציבור בקניון, למעט בית עסק המפורט במקום אחר בתוספת זו או למעט חדר עישון נפרד לחלוטין, שהוקצה לעישון, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים, והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
צו העונשין לפי סעיף 64 לחוק :
  • העובר על הוראות סעיף 1, דינו קנס 1,000 ש"ח
  • העובר על סעיף 2, דינו קנס 5,000 ש"ח

אחריות לעבירה
נעברה עבירה לפי סעיף 2 בידי חבר-בני-אדם יאשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצועה היה מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של הסעיף האמור.

בריאות העם


המפקחים עוסקים בפיקוח תברואתי הכולל ביקורות שוטפות בעסקי מזון ובדיקת איכות סביבה במפעלים
 

שיטור קהילתי


החל משנת 1997 בשיתוף משטרת ישראל החלה לפעול ניידת משותפת.
החל משנת 1999 פועלת ניידת משטרה המשרתת את כרמיאל בכל הנושאים המשטרתיים והנושאים העירוניים בעיקר מניעת ונדליזם, שמירת איכות הסביבה. הניידת פועלת בכל ימות השבוע משעות אחה"צ עד לאחר חצות. לתלונות יש להתקשר למוקד 106.
 

סדרנות


מחלקת הפיקוח עוסקת בכל נושאי הסדרנות והבטחת אירועים רשמיים של העירייה. כגון: פסטיבל המחולות, יום העצמאות, יום השואה, ביקורי אישים ועוד.
 

סילוק גרוטאות וגזם ברחבי העיר


הוצאת גזם וגרוטאות מותרת לפי שכונות ורחובות בימים שנקבעו.
המפקחים מסירים ואוכפים את הוצאת הגזם והגרוטאות על מנת להימנע מאי נעימות וקנסות מיותרים. אנא הקפידו להוציא גזם וגרוטאות רק במועדים המותרים לכך.
 

רוכלים


מניעת רוכלות ללא רישיון במטרה לשמור על בעלי עסקים שימכרו ללא הפרעה ולמניעת מפגעים.