הועדה המקומית לתכנון ובנייה

טלפון:                   04-9085674
פקס:                     04-9085669  
שעות קבלת קהל:  יום א' 16:00 – 19:00
                            יום ג' 08:00 – 12:00
                            יום ד' 12:30 – 15:00
 
לפני ביצוע של עבודת בניה או פיתוח, יש לפנות לוועדה המקומית על מנת לקבל הנחיות באשר לתהליך הרישוי הנדרש לעבודות אלה. לאחר שמוגשת בקשה להיתר היא נידונה ע"י מליאת הועדה או ברשות רישוי. לאחר שמתמלאים התנאים להיתר ומתקבל היתר ניתן להתחיל בבניה.
עם גמר הבניה יש לפנות לקבל אישור לאכלוס או שימוש במבנה ממח' הפיקוח על הבניה אשר אמונה על אכיפת החוק ומניעת בנייה ללא היתר.
 

התחייבות המינהל:

  • להמשיך לשים דגש על תכנון עיר איכותית תוך שמירה על בניה ברמה גבוהה, פרישה נכונה של שימושי קרקע, שמירה על השטחים הפתוחים ושיכלול מתמיד של המערכות העירוניות.
  • לפעול במקצועיות תוך שיפור תמידי של הביצוע והשירות לתושב.
  • לפעול בטווח ארוך לפתיחת ערוצי מידע נוספים לשרות הקהל, תוך הקטנת הצורך בבדיקה מעמיקה, ועדכון הפונה על כך במסגרת התגובה הראשונה.
  • מהנדס העיר או מי שימונה מטעמו יקבל לשיחה כל פונה (לאחר שטופל ע"י מחלקות המינהל) תוך 14 יום מפנייתו לקביעת מועד הפגישה.