הודעה לעמותות על הגשת בקשות לתמיכה - עדכון

תאריך עדכון: 21/02/2017
1. ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות אשר 
    פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן – "הנוהל").

    הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות         המקומית שלא למטרת עשיית רווח בתחומי – חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא 
    בזה.  זאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

2. הבקשות לקבלת תמיכות, תהיינה בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ותבחינים שאושרו על ידי 
    מועצת העיר כרמיאל.

3. טפסים להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנה התמיכה, ניתן לקבל בחדר 219 או 
    להוריד מאתר האינטרנט של עיריית כרמיאל בכתובת www.karmiel.muni.il (בהודעות הרצות).

4. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב 
    ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל, וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

5. המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה אצל ימית אלקיים בחדר מס' 219 קומה ב' עיריית כרמיאל 
    או  orit_r@karmiel.muni.il  יחול בתאריך 31/03/2017, (ניתנה ארכה מעבר למועד שהועבר 
    בפרסום הראשוני) לא תתקבלנה בקשות לאחר תאריך זה. 

6. ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם לנוהל מתן תמיכות ובכלל זה 
    מבלי שמולאו כהלכה טפסי בקשות התמיכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת 
    התמיכה.

7. יובהר כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם ייקבע, מה יהיה שיעורו.


אציין כי האחריות להגעת הבקשה עד לתאריך הנ"ל,  כולל המסמכים הנדרשים הינה על העמותה המבקשת!!!!!!


בכבוד רב,

ימית אלקיים
רכזת וועדת תמיכות
עיריית כרמיאל
​​​​