הזמנה לישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב העירייה

תאריך עדכון: 15/11/2017