עיריית כרמיאל - הודעה לעמותות על הגשת בקשות לתמיכה

תאריך עדכון: 05/12/2017

1. ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן – הנוהל).

הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרת עשיית רווח בתחומי – חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא בזה. זאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

2. הבקשות לקבלת התמיכה תהיינה בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכה ותבחינים שאושרו על ידי מועצת העיר בכרמיאל.

3. את טופס הבקשה להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנה התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של עיריית כרמיאל בכתובת www.Karmiel.muni.il (בהודעות הרצות).

4. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

5. בהתאם לסעיף 9.4 המופיע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים- נוהל מתן תמיכות למוסדות ציבור המועד הקובע להגשת בקשות לתמיכה, יהיה 30 יום לפחות לאחר מועד פרסום ההודעה. בקשה שהוגשה לאחר המועד הקובע תדחה ללא דיון.

6. כאמור, המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה במשרדי העירייה (רותם מלול- קומה ב') יחול בתאריך ה- 28.2.18 לא תתקבלנה בקשות לאחר תאריך זה.

7. ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם לנוהל מתן תמיכות ובכלל זה מבלי שמולאו כהלכה טפסי בקשות התמיכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

8. יובהר כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם ייקבע, מה יהיה שיעורו.
אציין כי אחריות להגעת הבקשה עד לתאריך הנ"ל, כולל כלל המסמכים הנדרשים הינה על העמותה המבקשת בלבד !
 
 
בכבוד רב,
דניאל גולדשטיין
מרכז ועדת התמיכות

הודעה לעמותות + דרישות.

תבחינים לאחר אישור.pdf

תבחינים למתן מילגות לספורטאים מצטיינים.pdf

מסמכי יסוד של הגוף המבקש 2017 -רותם.docx