עיריית כרמיאל - הודעה לעמותות על הגשת בקשות לתמיכה

תאריך עדכון: 22/02/2018
 
 
עיריית כרמיאל
 
הודעה לעמותות על הגשת בקשות לתמיכה
 
 
1.       ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן – "הנוהל").
הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרת עשיית רווח בתחומי – חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא בזה. זאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.
 
2.       הבקשות לקבלת תמיכות, תהיינה בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ותבחינים שאושרו על ידי מועצת העיר כרמיאל.
 
3.       טפסים להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנה התמיכה, ניתן לקבל בחדר 221 או להוריד מאתר האינטרנט של עיריית כרמיאל בכתובת www.karmiel.muni.il (בהודעות הרצות).
 
4.       אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל, וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
 
5.       ניתנה הארכה להגשת בקשות תמיכה במשרדי העירייה (לרותם מלול בחדר מס' 221 קומה ב')  עד לתאריך ה- 31/03/2018. לא תתקבלנה בקשות לאחר תאריך זה.
 
6.       ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם לנוהל מתן תמיכות ובכלל זה מבלי שמולאו כהלכה טפסי בקשות התמיכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.
 
7.       יובהר כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם ייקבע, מה יהיה שיעורו.
 
 
 
 
 
בכבוד רב,
דניאל גולדשטיין
מרכז ועדת התמיכות

הודעה לעמותות + דרישות.

תבחינים לאחר אישור.pdf

תבחינים למתן מילגות לספורטאים מצטיינים.pdf

מסמכי יסוד של הגוף המבקש 2017 -רותם.docx