תאריך פרסום

07/07/2019

מועד אחרון להגשה

28/07/2019

קישור לקובץ

תיאור

עיריית כרמיאל
מכרז פומבי מס' 15/2019
 
עיריית כרמיאל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי מדידה וביצוע סקר נכסים לצורך חיוב בארנונה בתחום שיפוט העיר כרמיאל. התנאים להשתתפות במכרז, השיקולים לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז וההתקשרות, כלולים במסמכי המכרז אותם ניתן לרכוש בקופת העירייה, בעיריית כרמיאל שד' קק"ל 100, תמורת תשלום סך של 3,000 ₪ שלא יוחזרו.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי-מותנית בסכום של 20,000 ₪ בנוסח הנדרש במסמכי המכרז.
ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד בתוך מעטפה שצורפה למסמכי המכרז, ללא סימני זיהוי של המציע, ובציון מספר המכרז בלבד, ותוכנסנה לתיבת המכרזים במשרד ממלאת מקום ראש העירייה (חדר 302) בבניין עיריית כרמיאל בכתובת הנ"ל.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו 28.7.19 שעה 13:00 הצעה שתגיע לאחר המועד האמור לא תתקבל.
 
למכרז המלא לחץ כאן

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 07/07/2019 12:19 על-ידי mayanh
שונה לאחרונה ב- 10/07/2019 11:18 על-ידי mayanh