תאריך פרסום

04/09/2019

מועד אחרון להגשה

27/09/2019

קישור לקובץ

תיאור

****המכרז נדחה לתאריך 27.10.2019

 
 

מכרז פומבי מספר -13/2019

 
קבלת שירותים בעיריית כרמיאל לטיפול בפסולת
אריזות קרטון והבאתה למחזור מוכר בישראל
 
עיריית כרמיאל  (להלן – "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון למחזור כדלקמן:
 
אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם מתחומי העיר כרמיאל למחזור מוכר בישראל;
 
הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 
את מסמכי ההשתתפות והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן לרכוש במשרדי העירייה, כתובת שד' קק"ל 100, קומה 2  (להלן – "משרדי העירייה "), תמורת סך של 400 ₪ בימים א – ה, בין שעות 8:30-12:00.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במח' איכות הסביבה בעירייה, או באתר האינטרנט של העירייה.
 
את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר)  במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע, ב-2 עותקים זהים ובתוכה יצרף מעטפה נוספת סגורה להצעתו למכרז - מסמך ד' (להלן: "הצעת המציע"), על גביה יצוין "הצעה למכרז מס' 13/2019", כשהיא  חתומה וממולאת כדבעי, בשני עותקים. את ההצעות יש להפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי העירייה, כתובת שד' קק"ל 100, קומה 3 חדר 302 ( אצל גב' מירב שלג), עד ליום __27.10.2019 לא יאוחר מהשעה ___13:00_ בדיוק.
 
מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום : 18.9.2019.  שעה : 11:00., בחדר הישיבות במשרדי העירייה, קומה  : 2
 
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה/תאגיד, מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.
 
המציע יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע"ס של 15,000 ₪, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההשתתפות.
 
העירייה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף  תבחן הצעתו הכספית.
 
אין העירייה  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  כל הצעה שהיא.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות אך ורק בכתב אל מר ששי לוי, מנהל מחלקה לאיכות הסביבה בעיריית כרמיאל, בדוא"ל : SASI@KARMIEL.MUNI.IL
 
למכרז המלא לחץ כאן

                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                           
 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 04/09/2019 11:08 על-ידי mayanh
שונה לאחרונה ב- 16/09/2019 11:17 על-ידי mayanh