תאריך פרסום

10/06/2019

מועד אחרון להגשה

07/07/2019

קישור לקובץ

תיאור

עיריית כרמיאל
מכרז פומבי מס' 2/2019
      למתן שירותים משפטיים לגביית חובות
                                               -=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=-=-=-=
 
                     א.                עיריית כרמיאל (להלן - "העירייה") מבקשת  בזה לקבל הצעות למתן שירותים משפטיים לאכיפת גביה של  חובות בהתאם להחלטות העירייה  (להלן: "השירותים"),  הכל כמפורט במסמכי  מכרז.
 
                     ב.                העירייה מבקשת ע"י מכרז זה להפעיל משרד/י עו"ד דין חיצוני/ים (להלן – "הקבלן") שיבצע/ו עבור העירייה שירותים משפטיים לאכיפת גביה של חובות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
                      ג.                 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של 2,000 ₪ בימים א' עד ה' (כולל), בין השעות 08:00 – 12:00 במשרדי העירייה ברחוב שד' קק"ל 100 כרמיאל בגזברות העירייה-מחלקת הגביה. עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה.
 
                     ד.                את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 2/2019 ".
                     ה.                את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים בחדר 302 בנין העירייה שד' קק"ל 100, כרמיאל,  עד ליום 7.7.19 בשעה 12:00.
                      ו.                 את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.
 
 

קבצים מצורפים

מכרז מתן שירותים משפטיים.pdf    
נוצר בתאריך 10/06/2019 10:24 על-ידי mayanh
שונה לאחרונה ב- 12/06/2019 09:28 על-ידי mayanh