מאגר יועצים

לצורך התקשרויות לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח 1987
  1. עיריית כרמיאל מנהלת רשימות מציעים בתחומים שונים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתק��ות העיריות (מכרזים) תשמ"ח -1987 ובהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן: "הרשימה").
  2. מובהר כי, אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לאיזה מהרשימות כדי להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם.

      למאגר היועצים שאושרו לחץ כאן :מאגר יועצים מאושרים מעודכן 2018.pdfמאגר יועצים מאושרים מעודכן 2018.pdf

 

בהמשך להקמת מאגר היועצים של כרמיאל (להלן: "העירייה") החליטה ועדת ההתקשרויות של העירייה לאפשר למועמדים שלא הגישו את מועמדותם עד כה להגיש את מועמדותם. 

            ועדת ההתקשרויות תדון מעת לעת בבקשות שיתקבלו

 

להגשת בקשה להצטרף למאגר:  טפסים והסבר להגשת בקשה.pdf

 

 

***יש להגיש את מסמכי המועמדות בדיוק באופן המתואר במסמכי הבקשה לכתובת דוא"ל: Miriam_n@karmiel.muni.il