מאגר יועצים

לצורך התקשרויות לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח 1987
 1. עיריית כרמיאל מנהלת רשימות מציעים בתחומים שונים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח -1987 ובהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן: "הרשימה").
 2. מובהר כי, אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לאיזה מהרשימות כדי להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם.
 3. ככלל, ניתן יהא להגיש בקשות לכניסה לרשימה בכל עת. אולם המועד הראשון בו יפתחו ההצעות ועליהם תדון ועדת ההתקשרויות נקבע ליום 25.02.18  (להלן: "המועד הקובע"). בקשות שיגיעו לאחר המועד הקובע ידונו על ידי ועדת ההתקשרויות בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לרענון הרשימה.
 4. להלן שלבי הגשת המועמדות להיכלל במאגר:
  • שלב א': הורדה של מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר וקובץ אקסל למילוי פרטי המועמד. מצ"ב שני מסמכי הזמנה להיכלל במאגר וקובץ האקסל:
    - מסמכי הזמנה להיכלל ברשימות יועצים - לחץ כאן.
   - לקובץ האקסל EXCEL  - לחץ כאן.
  • שלב ב': מילוי הטפסים במסמכי ההזמנה הרלוונטיים על כלל הפרטים הנדרשים שם לרבות חתימה על מסמכי ההזמנה בכל עמוד וצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות במסמכי ההזמנה. וכן מילוי של קובץ ה-EXCEL.
  • שלב ג': שליחה של מסמכי ההזמנה (סרוקים בפורמט PDF) וקובץ ה-excel (בשני קבצים נפרדים) לדוא"ל:
   maagarcarmiel@gmail.com