ספקים וקבלנים - טפסים להורדה

 
 
 

 

 את הבקשות יש למסור:
 
במסירה אישית בעיריית כרמיאל לידי שירן ג'ון רודי קומה 5  בשד' קק"ל 100, כרמיאל, או בדואר
 
אלקטרוני shiranjr@karmiel.muni.il או בפקסימיליה 04-9085748.