עיריית כרמיאל

לשכת ראש העיר

משה קונינסקי

ראש העיר

ראש הרשות נבחר אחת לחמש שנים. לראש הרשות יש סמכות עליונה בכל ענייני הרשות והוא ממונה על תפקודה התקין של הרשות ועל יישום החלטות המועצה. ראש הרשות מופקד הן על קביעת מדיניות הרשות והן על ביצועה. ראש הרשות הוא המכריע בכל ענייני הרשות. חוק הרשויות המקומיות, התשל”ה-1975, מאפשר לראש הרשות להאציל מסמכויותיו לכמה בעלי תפקידים ובהם מנכ”ל, שתפקידו לדאוג לניהול השוטף של הרשות המקומית ולביצוע המדיניות שהתוו ראש העיר והמועצה.

תפקידי הלשכה

לשכת ראש העיר אחראית על ניהול הרשות המקומית. מהלשכה יוצאות הנחיות ראש העיר לכל המחלקות. הלשכה מבצעת בקרה על תפעולה של הרשות, לפי מדיניות העומד בראשה ומימושה בדרך היעילה והאפקטיבית ביותר, בכפוף לכללי המנהל הציבורי בישראל, תוך התקשרות למשרדי ממשלה. הלשכה רואה באיכות עבודתה אלמנט מרכזי וחיוני, כדי לספק שרות אפקטיבי לשביעות רצון התושבים. לשכת ראש העיר דואגת לשמור על רמת איכות השרות לתושבים.

איכות השרות מתבססת על מדניות העירייה ועל דרישות וציפיות התושבים כפי שמובאים לביטוי בפניות התושבים ובמגע הבלתי אמצעי עמם.

עיקר מדיניות הלשכה

השגת שיפור מתמיד בשירותים הניתנים לתושבים, הן מבחינת רמת איכות והן מבחינת קיצור זמן השירות. שיפור תדמית והידוק הקשר עם התושב.

איכות ומצוינות, הם חלק בלתי נפרד ממרקם העשייה בלשכת ראש העיר, וככאלה, הם זוכים להדגשה והבלטה במטרות ויעדי העירייה, המביאות לידי ביטוי את מחויבות הלשכה לנושא.