עיריית כרמיאל

מחלקת רישוי

נלי אהרונוביץ

קבלת קהל

קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה (רישוי ופיקוח על הבניה)

 • יום א׳
  08:30-12:00 זימון תורים טלפוני לקהל רגיל לפגישות עם עובדי הוועדה לקהל רגיל
  16:00-19:00 פגישת קהל רגיל עם עובדי הוועדה לפני זימון טלפוני.
  מקבלות שיחות: שונטל ורימה.
 • יום ב׳ – אין קבלת קהל
 • יום ג׳ 08:30-12:00 מתן מענה טלפוני לקהל רגיל
  08:30-12:00 פגישות קהל רגיל עם עובדי הוועדה לפי זימון טלפוני
  מקבלות שיחות: שונטל ורימה.
 • יום ד׳ – אין קבלת קהל
 • יום ה׳ 08:30-12:00 מתן מענה טלפוני לקהל הרגיל
  12:00-15:00 מתן שירות פרונטאלי לשמאים בלבד בזימון מראש על ידי רימה.
  מקבלות שיחות: שונטל ורימה.

שירות בנושא הוועדה שיגיעו למשרדים אחרים ברוריה לא יוכלו להיות מטופלות או מנותבות.
לא ניתן להתקשר לטלפונים של הוועדה אלא בשעות שפורטו לעיל.
העובד שנקבע איתו שיחה יתקשר במועד שזומן אל הפונה.

מספרי טלפון להתקשרות:

 • רימה: 04-9085723
 • שונטל: 04-9085674

תחומי אחריות

הליכי רישוי בניה הכוללים: הכנת תיק מידע להיתר, בדיקת בקשות להיתר, הכנתם לדיון בוועדה והוצאת היתרי בניה.
התהליך כפוף להוראות חוק התכנון והבניה (התשכ”ה 1965) ולתכניות בנין עיר.

תהליך רישוי והוצאת היתר בנייה בהתאם לתיקון 101

משך השלב: 5 ימי עבודה לבדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים + 30 ימי עבודה להכנת תיק המידע.

 • הגשת בקשה לתיק מידע להיתר תבוצע ע”י עורך בקשה בלבד – אדריכל, מהנדס, הנדסאי (בניין או אדריכלות). על העורך להגיש בקשה באמצעות מערכת רישוי זמין באינטרנט ובהתאם להנחיות המערכת.
 • כדי להגיש בקשה, יש לשלם את האגרה
 • לבקש אגרת מידע – ע”י העורך, במייל לכתובת rakezet_rishuy@karmiel.muni.il או להגיע למשרדי הוועדה בזמן קבלת קהל.
 • את תשלום אגרת תיק המידע ניתן לבצע בקישור הבא: תשלום אגרת מידע או בקופת העירייה.
 • לאחר הגשת הבקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין, בודק המידען ברשות הרישוי את עמידתה בתנאי סף מוקדמים, בתוך 5 ימי עבודה. במידה ואינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הערות לתיקון דרך מערכת רישוי זמין.
 • לאחר אישור עמידה בתנאי הסף המוקדמים, תיקלט הבקשה לתיק מידע להיתר.
  המידען ברשות הרישוי יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים לבקשת תיק המידע, הן מתוך הרשות המקומית והן מחוץ לה, ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה בתוך 30 ימי עבודה.
 • תיק המידע להיתר עבור בקשה לתיק מידע, תקף לשנתיים מיום קבלתו.

משך השלב: 10 ימי עבודה.

 • עורך הבקשה מגיש את הבקשה להיתר באמצעות אתר האינטרנט במערכת רישוי זמין. (זאת כל עוד תיק המידע להיתר שהתקבל הינו בתוקף) הבקשה תוגש כשהיא כוללת את כל הצרופות והמסמכים הנדרשים לצורך הבקרה המרחבית, ובהתאם למידע שנמסר.
 • רשות הרישוי תבדוק עמידה בתנאים מוקדמים. במידה והבקשה הוגשה באופן תקין כולל כל הצרופות הנדרשות, היא תיקלט בתוך 10 ימים מיום הגשתה ותפתח בקשה להיתר.
 • בתוך תקופת בדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים, היא תיבדק ע”י מח’ הפיקוח לצורך בדיקת התאמת הבקשה למציאות.

משך השלב: 45 ימי עבודה.

 • עם קליטת הבקשה להיתר היא תועבר לבדיקה בוחני הבקשות (בודקי היתרים ).
 • בוחן הבקשה יעביר לעורך הבקשה ריכוז דרישות לתיקון הבקשה ככל שיידרש.
 • המועד האחרון להגשת בקשה מתוקנת בהתאם לכל ההערות שנמסרו לעורך הבקשה הינו בתום 40
 • ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה.
 • החלטת רשות הרישוי תינתן, עם סיום הבקרה המרחבית, בתוך 45 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה
 • קיימות 2 אפשרויות להחלטת רשות רישוי:
 • אישור הבקשה בתנאים:
  • דחיית הבקשה (סירוב) במקרה כזה תכלול הודעת רשות רישוי את הנימוקים לדחייה, והבקשה תיסגר.
  • התנגדויות של בעלי זכויות בקרקע, שתגענה לרשות הרישוי בתוך תקופת הבקרה המרחבית, ייבחנו על ידה, ובהחלטתה תהיה התייחסות להתנגדויות.
  • התנאים למתן היתר הם:
  • קבלת אישור מכון הבקרה על תקינות הבקשה. (שלב 4 בתהליך).
  • הגשת דו”ח עורך הבקשה על שינויים מרחביים או הצהרה כי לא נערכו שינויים בעקבות בקרת התכן.
  • תשלום אגרות והיטלים. החלטת רשות הרישוי יכולה לכלול תנאים נוספים לצורך אישור תחילת עבודות, למהלך הביצוע, ולתעודת הגמר בלבד.
 • תוקף החלטת רשות רישוי הינו לשנה אחת , וניתן להארכה בשנה נוספת.

שלב 3 א’: בקרה מרחבית, דיון בוועדה מקומית והחלטת רשות רישוי לבקשה הכוללת הקלות ושימושים חורגים – 120 ימי עבודה

השלב הראשון בתהליך הבקרה המרחבית בבקשה הכוללת הקלות או שימושים חורגים זהה להליך הבקרה המרחבית בבקשה רגילה.
וועדת המשנה תדון בבקשה, לאחר סיום הבקרה המרחבית, ובתוך 90 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה, ותחליט בעניין ההקלות או השימושים החורגים.
לאחר הדיון בוועדת המשנה, תשלים רשות הרישוי את הבקרה המרחבית, בהתאם להחלטת וועדת המשנה, ותיתן את החלטתה בתוך 120 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה.

שלב 3 ב’: בקרה מרחבית, והחלטת רשות רישוי לבקשה בהליך רישוי מקוצר – 30 ימי עבודה.

העבודות הכלולות בהליך הרישוי המקוצר הינן על פי תקנות רישוי מקוצר.
תהליך הבקרה המרחבית זהה להליך הרגיל אך אורכו הינו 30 ימי עבודה.

משך השלב: 30 ימי עבודה.

 • לאחר קבלת החלטת רשות הרישוי (ובמידה שהבקשה אושרה), על עורך הבקשה להעביר מידית את הבקשה לבקרת תכן במכון בקרה.
 • הבקשה תכלול צרופות בהתאם לכלול בנספח ה’.
 • לצורך קליטת הבקשה במכון הבקרה, יש שלם אגרת בקרת תכן, ולעמוד בבדיקת עמידה בתנאים מוקדמים הנערכת על ידי מכון הבקרה.
 • שלב בקרת התכן אורך 30 ימי עבודה וכולל בדיקת הבקשה ע”י בקרים מורשים ( מטעם פקע”ר, רשות הכבאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה) ובקרים מקצועיים לעניין תכן הבקשה.
 • מכון הבקרה יעביר, בתוך 30 ימי עבודה, לעורך הבקשה ולרשות הרישוי, הודעה כי הבקשה להיתר עומדת בדרישות תכן הבניין או שאינה עומדת בדרישות תכן הבניין. במידה והבקשה עומדת בתכן – יציין מכון הבקרה בהודעתו האם נערכו בבקשה שינויים מרחביים בזמן בקרת התכן, ויפרט את השינויים שנערכו. כמו כן ימליץ על תנאים לשלבי הרישוי הבאים (לתחילת עבודות, למהלך הביצוע ולגמר הביצוע).
 • במקרה שהבקשה איננה עומדת בתנאי מכון הבקרה , הבקשה תוחזר לתיקונים ,ועורך הבקשה ויעביר את הבקשה למכון הבקרה לבדיקה נוספת.

משך השלב: 15 + 3 ימי עבודה.

 • לאחר אישור מכון הבקרה כי הבקשה עומדת בתכן הבניה, יכין עורך הבקשה דו”ח על שינויים שנערכו בבקשה, או תצהיר שלא נערכו שינויים, במערכת רישוי זמין.
 • עם קבלת אישור מכון הבקרה ודו”ח עורך הבקשה, תסכם רשות הרישוי את הבקשה לצורך הכנת היתר הבניה, ותנפיק חשבון אגרות והיטלים, שיישלח לעורך הבקשה במערכת רישוי זמין ובמייל. (בתוך 15 ימי עבודה מקבלת דו”ח עורך הבקשה).
 • לאחר ביצוע התשלום יעביר עורך הבקשה את אישור התשלום, במייל לבוחנת הרישוי.
 • רשות הרישוי תשלח את טופס ההיתר (טופס 3) במערכת רישוי זמין, בתוך 3 ימי עבודה מקבלת אישור התשלום.


תוקף היתר הבניה הינו 3 שנים.