עיריית כרמיאל

מחלקת הנהלת חשבונות

אילנה חנקובסקי

מחלקת הנהלת חשבונות מקיימת רישומי מידע הדרושים לניהול פעילותיה הכספיות לפי עקרונות, הכללים וההוראות שנקבעו בכל דין ולפי כללי החשבונאות המקובלים, הכל לשם גילוי נאות וקבלת מידע על מצבה הכספי בכל עת ותוצאות פעולותיה הכספיות.

המחלקה עוסקת ברישום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ברשות, ביצוע התאמות מול גופים שונים ומשרדי הממשלה, בדיקה ואישור חשבונות ספקים, פתיחה כרטיסים ועדכון נתוני ספקים, הכנת אישורים שונים לספקים, רישום וביצוע התאמות שוטפות מול חשבונות הבנקים, טיפול במלוות, הפקת ועריכת דוחות שונים לרשות, תשלומים לרשות המסים ועוד.

תפקידי המחלקה

  • קביעת נהלים ופרסום הוראות בנושאי כספים.
  • הכנת הדוחות הכספיים הרבעונים והשנתיים.
  • ביצוע בקרה מול הבנקים, חברות כרטיסי אשראי וגורמים נוספים בגין תשלומים ששולמו על ידי התושבים.
  • הכנת תזרים המזומנים היומי.
  • מעקב אחר הלוואות וביצוע תחזיות פירעון.
  • ביצוע פקודות תשלום.
  • ביצוע תשלומים שאינם לספקים (שכר, מלוות, מוסדות, השתתפויות).
  • פיקוח אחר ערבויות.
  • ליווי המבקרים החיצוניים שהתמנו מטעם משרד הפנים לבדיקת הדוחות הכספיים של העירייה.
  • טופס פתיחת ספק חדש

בימים אלו נערכים לקליטת מנהל/ת מחלקה.

צוות הנהלת חשבונות