עיריית כרמיאל

הלשכה המשפטית

נטע נקש

בלשכה המשפטית בעיריית כרמיאל מכהנים היועץ המשפטי לעירייה, התובעת העירונית שהיא גם סגנית היועמ”ש לעניינים פליליים ומזכירת הלשכה.
עיקר תפקידי היועץ המשפטי הם מתן יעוץ משפטי לראש העירייה ולמועצת העירייה, לראשי המנהלים והמחלקות בעירייה, ליחידותיה ולעובדיה. כמו-כן תפקידו לסייע לראש העירייה להגשים את המדיניות העירונית ולממש את תכניות הביצוע בדרך חוקית.
בהיותו שומר סף המייצג את החוק ואינטרס הציבור, תפקידו של היועץ המשפטי להבטיח את חוקיות ותקינות פעילותה של העירייה בתחומים הרבים והמגוונים וזאת על-ידי הנחיה וייעוץ בהיבט הנורמטיבי של כל גורמי העירייה.

היועץ המשפטי עומד בראש התביעה העירונית.

תפקידיי היועמ”ש כוללים

  • ייצוג העירייה בכל הערכאות המשפטיות, ניהול הליכים משפטיים בתחומים השונים – פליליים, אזרחיים ומנהליים הן הליכים היזומים על ידי העירייה והן הליכים המוגשים נגדה
  • הכנה וניסוח של חוקי עזר עירוניים וטיפול באישורם עד למתן תוקף
  • עריכת מכרזים, חוזים וניסוח מסמכים משפטיים שונים
  • השתתפות בישיבות הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת הנחות, ועדת תמיכות וועדת הקצאות
  • לקבוע ולהנחות את גורמי העירייה בדבר מדיניות התביעה בהגשת כתבי אישום בנושאים הבאים: חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים חוקי העזר העירוניים ויתר החוקים שנאכפיםעל-ידי העירייה
  • היועמ”ש והתובעת העירונית הוסמכו מטעם היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתבי אישום בעבירות על החוקים הנ”ל והם פועלים בהתאם להנחיותיו והנחיות הפרקליטות
  • סגנית היועמ”ש לעניינים פליליים והתובעת העירונית מטפלת בהגשת כתבי אישום וייצוג העירייה בביהמ”ש לעניינים מקומיים בעבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוקי העזר העירוניים וכן חוק לימוד חובה. היא דנה ומחליטה בבקשות לביטול דו”חות וקנסות ומנחה את הפקחים בכל הנוגע לביצוע תפקידם