עיריית כרמיאל

פרוטוקולי ישיבות מועצה

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המנין מס׳ 1