עיריית כרמיאל

התאמות נגישות בחינוך

התאמה הנגשה פרטנית בתחום פדגוגי-טכנולוגי והנגשה פיזית.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד להבטיח את זכותו של האדם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בתחומי החיים השונים וכן לתת מענה הולם לצרכיו. בחודש יולי 2018 אישרה הכנסת את התקנות לחוק זה – התאמות נגישות פרטנית לתלמיד. התאמות ההנגשה מיועדות לאפשר לתלמיד השתתפות מלאה בכל פעילות חינוכית.

מי זכאי להגיש בקשה?

תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ועד כיתה י”ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד.

כיצד מגישים את הבקשה?

ההורים / האפוטרופסים של הילד יגישו למחלקת חינוך מיוחד (מסירה ידנית או במייל) את הטפסים הבאים:

מי דן בבקשה?

צוות רב מקצועי הכולל גורמים מקצועיים רלוונטיים בהתאם למוגבלות (מומחי תחום מהמתי”א) יחד עם הצוות החינוכי והטיפולי במסגרת החינוכית יבחן את בקשת ההורים. המלצת הצוות תועבר לבחינה ולאישור ע”י הממונה המקצועי מטעם משרד החינוך. הוא ורק הוא יקבע את סוג ההתאמה הנדרשת לילד/ה. מחלקת חינוך מיוחד תעדכן את ההורים בהחלטת הצוות.

כיצד הילד מקבל את ההתאמות?

במידה ובקשת ההורים אושרה ע”י הממונה המקצועי, הרשות תרכוש את ההתאמות הנדרשות. במעמד מסירת הציוד לתלמיד, הוריו יחתמו על טופס אישור הורים (טופס 3 ז’). יודגש כי חתימת ההורים היא תנאי להעברת הציוד לתלמיד.

חשוב לדעת

  • על ההורה לדווח באופן מידי למחלקת חינוך מיוחד על כל אירוע של נזק למכשיר וזאת בהתאם לתנאי הביטוח.
  • במקרה של גניבת הציוד הטכנולוגי של התלמיד/ה, על ההורה להגיש בקשה נוספת בצירוף אישור תלונה מהמשטרה.
  • אין למכור או/ו להשאיל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את ההתאמות לשום גורם אחר
  • תלמידים עם מוגבלות כגון מוגבלות בתחום הפיזי, מוגבלות בשמיעה ומוגבלות בראייה, הלומדים במוסדות חינוך שבהם המבנה והריהוט אינם מותאמים לצורכיהם, זכאים להתאמות שיבוצעו באחריות ובאמצעות הבעלות או על ידי בעלי המבנה לפי חלוקת האחריות הקבועה בתקנות.

טפסים

  1. הנגשת שמע – גנים | בתי ספר
  2. הנגשת ראייה – גנים | בתי ספר
  3. הנגשה פיזית / נפשית – גנים | בתי ספר