עיריית כרמיאל

הנחה בתשלומי ארנונה לעסקים

פרטי התקשרות

הנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית.

בעל/ת עסק יקר/ה!

העסקים שזכאים להנחה

 1. עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ- 60% במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 2. עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ- 80% במחזור העסקות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 3. עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד’ בטבת התש”ף ( 1 בינואר 2020 ) עד יום ד’ באדר התש”ף ( 29 בפברואר 2020 ) אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.

השלבים להגשת בקשה להנחה

 1. הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאיים לרשות המיסים באתר בקישור הבא: https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant
 2. לאחר קבלת האישור למענק מרשות המיסים, יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות האתר שלהם: https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx
 3. באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר לרשות המקומית את רשימות הזכאים להנחה
 4. הרשות תעניק הנחה לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור ותעדכן את העסקים על כך בכתב.

הנחיות אלו עוסקות במנגנון קבלת הנחה של %95 בתשלום ארנונה עבור בעלי עסקים שימצאו זכאים להנחה מכח התקנות וזאת ביחס לנכס לגביו קיימת זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים (“המענק”), ובתקופות כמפורט מטה.
הזכאות להנחה מארנונה תינתן חודשיים קדימה, על בסיס החודשיים הקודמים אשר לגביהם הוצהרה ונמצאה זכאות למענק, למעט תקופת הזכאות הראשונה שתינתן ל-3 חודשים, על בסיס בדיקת הזכאות למענק בחודשיים שקדמו להם.

פירוט העיקרון האמור, ביחס לשנת 2020

 1. הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני – אוגוסט 2020 תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים מאי – יוני 2020
 2. הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 ,תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים יולי – אוגוסט 2020
 3. הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר – דצמבר 2020 ,תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020.
  מנגנון זה יופעל עד לסוף חודש דצמבר 2020 ,ככל ששר האוצר, באישור ועדת הכספים, לא ייקבע בצו כי לא יינתן מענק בגין אחת מתקופות הזכאות האמורות.
  בנוסף ובכפוף לקביעת שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים, כי מענק יינתן לתקופות נוספות, שיסתיימו לא יאוחר מתום חודש יוני 2021 ,תינתן הנחה מארנונה חודשיים קדימה לכל תקופה בה ניתן מענק, למעט החודשיים האחרונים, בהתאם לפירוט שלהלן (השר רשאי לאשר קבלת מענק ביחס לחלק מהתקופות, ואז תינתן ההנחה מארנונה אך ורק בחודשיים שלאחר החודשיים בהם ניתן מענק):
 4. הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר – פברואר 2021 ,תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים נובמבר – דצמבר 2020
 5. הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ – אפריל 2021 ,תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים ינואר – פברואר 2021
 6. הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי – יוני 2021 ,תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים מרץ – אפריל 2021
 7. כנגד ההנחה מארנונה שתינתן בהתאם לתקנות ולפי המנגנונים שבמסמך זה, תשפה המדינה את הרשויות המקומיות בגובה מלוא הנחה שניתנה על ידן. 2

קיזוזים וביטול זכאות בדיעבד

 1. ביטול זכאות לעסק – ככל שיתברר בדיעבד שהעסק לא זכאי להנחה, הסוכנות תעביר הודעה לעסק ולרשות המקומית על ביטול הזכאות. הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק
 2. ביטול זכאות שניתנה לעסק בשוגג על ידי הרשות המקומית – ככל שיתברר שהייתה טעות בדיווח הרשות המקומית, הסוכנות תעביר הודעה לרשות על ביטול הזכאות לעסק.