עיריית כרמיאל

חוק החינוך המיוחד

חוק חינוך מיוחד תשמ”ח-1988 נועד לקדם ולפתח את כישוריו של כל ילד בגילאים 3-21 עם צרכים מיוחדים, כדי להקל על שילובו בחברה ובמעגל העבודה.

באוגוסט 2018 אישרה הכנסה את תיקון מספר 11 לחוק החינוך המיוחד, שנועד לקדם את השתלבותם והכלתם של תלמידים עם מגוון צרכים במסגרות החינוך השונות.

מטרות החוק

המטרות של שירותי החינוך המיוחדים, כפי שמופיעות בתיקון 11 לחוק חינוך מיוחד הן:

 1. לקדם ולפתח את הלמידה, הכישורים והיכולות של התלמיד עם הצרכים המיוחדים ואת תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, החברתי וההתנהגותי ולהקנות לו ידע, מיומנויות, כישורי חיים וכישורים חברתיים;
 2. לעגן את זכותו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה, בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי יכולותיו;
 3. לקדם את שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים.

העקרונות המרכזיים בתיקון החוק:

 1. זכות בחירה להורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד ילדם.
 2. סל השירותים לתלמיד נקבע על פי סוג המוגבלות ורמת התפקוד.
 3. גמישות באופן שבו יחולקו התמיכות בסל האישי שנקבע לתלמיד: הוראה, טיפול או/ו סיוע.
 4. חינוך מיוחד – שירות ולא מקום.

 

ועדת זכאות ואפיון

(נקראה ועדת השמה לפני התיקון לחוק)

מה קובעת ועדת הזכאות?

ועדת זכאות ואפיון קובעת את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים, רמת התפקוד שלו, היקף סל השירותים שינתן לו במסגרת החינוכית וזכאות להסעה וליווי.

מי יכול להגיש בקשה לדיון בועדת זכאות?

התלמיד והוריו, צוות רב מקצועי, נציג הרשות המקומית, ארגון ציבורי או גורם מוסמך מטעם שר החינוך / שר העבודה והרווחה.

כיצד ומתי מגישים מסמכים לועדת הזכאות?

יש להגיש את המסמכים הבאים באמצעות הצוות החינוכי של הגן או בית הספר:

 1. אבחון קביל – רשימת הגורמים שאבחנתם קבילה
 2. בדיקת שמיעה
 3. בדיקת ראייה
 4. שאלון הורים ושאלון תלמיד – לא חובה
 5. כל מסמך נוסף שההורים סבורים שחשוב להביאו לדיון

באחריות הצוות החינוכי למלא שאלון הפניה ושאלון רמת תפקוד (שאלון ראמ”ה) ולהעלותם יחד עם המסמכים שמסרו ההורים למערכת הממוחשבת, לכל המאוחר עד ה-31 במרץ.

חשוב! הורים שילדם נמצא בתהליך אבחון או שפנו לבקשת אבחון, ימציאו לכך אישור עד ה-31 במרץ וימסרו אותו לצוות החינוכי.

מתי מתקיימות הועדות?

הועדות מתקיימות החל מה-1 בנובמבר ועד ה-15 במאי לתלמידי בתי ספר ועד ה-31 במאי לילדי גנים והעולים לכיתה א’, למעט מקרים חריגים. מחלקת חינוך מיוחד תשלח לכל ההורים זימון בדואר רשום לפחות 14 יום לפני מועד הועדה. בזימון יופיע מועד הועדה ומיקומה.

מי הם חברי הועדה?

חברי הועדה הם יו”ר הועדה (נציג מטעם משה”ח), נציג הרשות המקומית, פסיכולוג, מפקח על החינוך המיוחד, מפקח על החינוך הרגיל ונציג הורים.

מי הם מוזמני הועדה?

לועדה יוזמנו צוות הגן/ בי”ס, הורי התלמיד וכל גורם רלוונטי אחר, שההורים חפצים להזמינו. לשיקול ההורים אם לצרף את ילדם לועדה.

חשוב כי הורים גרושים יגיעו יחד לועדה. אם רק אחד מהם מגיע, עליו להיות מצויד ביפויי כח של ההורה האחר.

כיצד מתנהלת ועדת זכאות ואפיון ומתגבשת החלטת הועדה?

 1. ההורים והצוות, כל אחד בתורו, מתאר את התלמיד, תפקודו, צרכיו וקשייו.
 2. חברי הועדה יגבשו את דעתם ביחס לצרכיו של התלמיד, תוך התייחסות לדברי ההורים והתלמיד, המסמכים וחוות הדעת שהוצגו בפניהם ולנתון שהתקבל בשאלון הראמ”ה, כגורם מכוון בהחלטה.
 3. בתום הועדה, יקבלו ההורים את פרוטוקול הועדה, טופס החלטת הורים וטופס ויתור סודיות למילוי.
 4. הורים שילדם נמצא זכאי לשירותי החינוך המיוחדים, יבחרו אחת מהאופציות הבאות:
  1. גן / כיתה חינוך מיוחד
  2. בית ספר לחינוך מיוחד
  3. גן / כיתה רגיל/ה עם סל אישי

על ההורים להעביר למחלקת חינוך מיוחד את טופס בחירתם תוך 14 יום. אם לא הודיעו ההורים על בחירתם, בסמכות הועדה להחליט על סוג המסגרת, תוך מתן עדיפות לשילוב בחינוך הרגיל.
החלטת הועדה תימסר להורים מיד לאחר מסירת טופס בחירתם.
ההחלטה הסופית תמומש בשנת הלימודים העוקבת.

מהו סל אישי?

אחד השינויים שנכנסו לתוקף כבר בשנה שעברה בעקבות התיקון לחוק חינוך מיוחד הוא הסל האישי, שכולל:

 1. הוראה – תינתן ע”י עובד הוראה מהחינוך המיוחד, לרבות מנתח התנהגות.
 2. טיפול – ינתן ע”י עובד הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה וטיפולים באמצעות אומנויות.
 3. סייע/ת צמוד/ה – תשובץ ע”י הרשות המקומית.

ועדת זכאות ואפיון קובעת את היקף הסל האישי בהתאם לצרכים ולרמת התפקוד שנקבעה בועדה.
במקרים בהם התלמיד קיבל זכאות והוריו בחרו באפשרות “סל אישי”, יתקיים דיון ע”י צוות הרב מקצועי בגן או בבית הספר, בשיתוף התלמיד והוריו. מטרת הדיון היא לקבוע את הרכב סל התמיכות האישי.

כיצד מתבצע השיבוץ במסגרת החינוכית לילדים שעלו לועדת זכאות?

על סמך החלטת ההורים בועדת הזכאות תקבע המסגרת לשיבוץ.
תלמידים שהוריהם בחרו בגן/ כיתה/ בית ספר לחינוך מיוחד, ישובצו ע”י ועדת שיבוץ שמקיימת מחלקת חינוך מיוחד. תשובות ימסרו להורים במהלך חודשי הקיץ.
הורים שבחרו שילדם ילמד בגן/ כיתה רגילה עם סל אישי, ידרשו לרשום את ילדם בהתאם להנחיות מח’ גנים / מח’ בתי ספר.
במקרים בהם קיים חשש ממשי, שהשמתו של התלמיד בסוג המסגרת שבחרו הוריו תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלום אחרים, יועבר הדיון באשר לזכות ההורים לבחור את סוג המסגרת, למנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.
על כל שינוי מהותי שיש בו כדי להשפיע על השיבוץ (כדוגמת אבחנה חדשה או מעבר לעיר אחרת) יש לעדכן את מחלקת חינוך מיוחד מוקדם ככל הניתן.

כיצד ניתן לערער על החלטת ועדת זכאות?

התלמיד והוריו רשאים להגיש השגה על החלטת ועדת הזכאות תוך 21 ימים מקבלת ההחלטה בכתב.
הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
שם התלמיד, מספר ת.ז. ושם המסגרת החינוכית בה הוא לומד
פרטים ליצירת קשר עם המשיג
נימוקי ההשגה, בצירוף כל חוות הדעת המקצועיות והמסמכים שיש בידי המשיג
יש להגיש את ההשגה לכתובת: משרד החינוך – מחוז צפון (לידי סיגל טובי), ת.ד. 530, נוף הגליל.
ועדת ההשגה תתקיים במחוז צפון בראשותו של מנהל המחוז או מי מטעמו.

ועדת זכאות חריגה – מהי?

במקרים של שינוי מהותי בנסיבות או מקרים אחרים שמנהל המחוז מצא לנכון לדון בעניינם, ניתן לקיים דיון שלא במועד הקבוע, כלומר, ועדת זכאות ואפיון חריגה. ועדה זו יכולה להתקיים רק באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם המפקח המתאם על החינוך המיוחד במחוז. מימוש הזכאות יתקיים בשנת הלימודים הנוכחית. הזכאות תיושם בהתאם לאפשרות קליטת התלמידים במהלך השנה במסגרות הקיימות, או לחילופין מתן תמיכה במסגרת החינוך הרגיל. רק בגין המקרים הבאים הבקשה תיבחן:

 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ובהמלצת בית החולים נדרשים עבורם שירותי חינוך מיוחדים;
 • תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים;
 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים עם מוגבלויות בתפקוד מורכב וחריג;
 • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות בתפקוד מורכב ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים;
 • תלמידים במצבי חירום חריגים, ע”פ חוו”ד של עובד סוציאלי שהוא פקיד סעד, שנדרשים עבורם שירותי חינוך מיוחדים;
 • תלמידים עם מוגבלות בתפקוד מורכב וחריג במיוחד;
 • תלמידים הנמצאים בתהליך אבחון, אשר ע”פ ההנחיות ניתן להפנותם עד ה-10 באוגוסט ותהליך האבחון הושלם לאחר ה-10 באוגוסט.