עיריית כרמיאל

קבוצה 10 – תעשיה,מלאכה, כימיה ומחצבים

10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים-חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

א. נותני אישור: משרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).

 • המשרד להגנת הסביבה פרסם תנאי מסגרת מטעמו וידרוש בדרך כלל הכנת חוות דעת /תסקיר סביבתי בתחומים/בנושאים שיקבע
  וייתן את הנחיותיו ודרישותיו להקמת ותפעול העסק, בין השאר בדגש על מניעת רעש, זיהום אוויר, זיהום קרקע ומים, חומרים
  מסוכנים ועוד, בתחום העסק וסביבתו כולל בדרכי הגישה. יש לבדוק עדכניות תנאי מסגרת אלה עד לפרסום מפרט אחיד.
 • משרד הכלכלה ותעשייה ייתן את הנחיותיו /דרישותיו להקמת/תפעול העסק.
 • כבאות והצלה פרסמו את הנחיותיהם לפריט זה. יש לבדוק באתר כבאות והצלה עדכניות בדרישות.
 • בהתאם למרחק /סמיכות/צמידות לאזור מגורים והשפעות סביבתיות/בריאותיות ,קיימת אפשרות שתיאסר/תוגבל הפעלת מגרסה
  ניידת גורמי הרישוי ונותני האישור יבחנו נושא זה בהליך הטיפול בבקשה לרישיון העסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. מחלקת איכות הסביבה בעירייה בנוסף ובהשלמה לדרישות המשרד להגנת הסביבה וככל שיידרש, תיתן את הנחיות/דרישות בנושאי רעש ואקוסטיקה, זיהום אוויר ואמצעים לצמצום אבק כולל בדרכי הגישה, תפעול כלי הרכב שבשימוש העסק, ימי ושעות פעילות ונושאים נוספים ככל שיידרש.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא אספקת המים , ניקוז מי נגר, מז”ח, מפריד שמנים וטיפול ופינוי שפכים.
 3. יש לתאם מול אגף התברואה את נושא איסוף ופינוי פסולת כולל פסולת למיחזור.

 

10.3 בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה ( לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד. בנוסף ועל פי האמור על פי כל דין:

 • יש לעמוד בדרישות והנחיות ותנאי המשרד להגנת הסביבה המפורסמים מעת לעת, לרבות באתר המשרד, הכוללים בין השאר נושאי
  תשתיות העסק בדגש על היתר רעלים (ככל שיידרש), חומרים מסוכנים, אחסון חומרים, שפכים תעשייתיים, פסולת חומרים
 • מסוכנים, צבעים, מניעת זיהום קרקע ומים, רעש, זיהום אויר, שילוט ועוד.
 • יש לעמוד בהנחיות ודרישות משרד הכלכלה ותעשייה המפורסמים מעת לעת על ידו.
 • יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה, המפורסמים מעת לעת על ידם.

 

ב. דרישות המועצה :

 • מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות נוספות בדגש על מניעת מטרדים מחוץ לכותלי העסק.
 • יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים ומז”ח.
  יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.טקסטיל, דברי הלבשה

 

10.4 א’- ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

א. נותני אישור: משרד הגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • על פי צו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה כנותן אישור לפריט זה, פטור מכתיבת מפרט אחיד לפריט זה. דרישותיו יינתנו בהתאם
 • למהות הבקשה, סוגי הייצור והפעילות המבוקשת בעסק.
 • משרד הכלכלה ותעשייה פרסם את הנחיותיו ודרישותיו במפרט שפורסם.
  דרישות והנחיות כבאות והצלה כלולים במפרט שפורסם.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות בדגש על רעש, זיהום אוויר, מניעת זיהום קרקע
  ומים, חומרים מסוכנים ככל שיהיו בשימוש העסק ומניעת מטרדים מחוץ לכותלי העסק.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים ומז”ח.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 4. יש לבדוק מול אגף ההנדסה את האפשרות לקיום העסק במקום המבוקש.

 

10.4 ב’ גזירה, תפירה

א. נותני אישור:  משרד הכלכלה ותעשייה (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
בנוסף ועל פי האמור על פי כל דין:

 • על העסק לעמוד בנקבע בחוק, תקנות, הוראות הבטיחות בעבודה, תקנות עבודת נשים(עבודות אסורות מוגבלות ומסוכנות),הוראות והנחיות וחוק רשות כבאות והצלה התשע”ב -2012,דיני תכנון ובניה ועוד, הכל כמפורט המפרט האחיד שפורסם.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות בדגש על רעש, זיהום אוויר, מניעת זיהום קרקע
  ומים, חומרים מסוכנים ככל שיהיו בשימוש העסק ומניעת מטרדים מחוץ לכותלי העסק.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים ומז”ח.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 4. יש לבדוק מול מחלקת הנדסה את האפשרות לקיום העסק במקום המבוקש.

 

10.7 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם

10.7 א’ הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנת ייצור ועיבוד של בלוקים ,אבן ושיש

א. נותני אישור-המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
בנוסף ועל פי האמור על פי כל דין:

 • יש לעמוד בהנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה בדגש על תשתיות נדרשות, מניעת זיהום קרקע ומים, מניעת זיהום אוויר, רעש,
 • שפכים תעשייתיים, חומרים מסוכנים, פסולת חומרים מסוכנים, מיחזור פסולת, אחסון והובלת חומרים, ניטור ועוד.
 • יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד הכלכלה ותעשייה בדגש על בטיחות בעבודה.
 • יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות נוספות בדגש על מניעת מטרדים מחוץ לכותלי העסק.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים ומז”ח.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 4. יש לבדוק מול מינהל ההנדסה את האפשרות לקיום העסק במקום המבוקש.

 

10.7 ב’ אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

א. נותני אישור: כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
בנוסף ועל פי האמור על פי כל דין:

 • יש לעמוד בהנחיות ודרישות כבאות והצלה.
 • יש לעמוד בהנחיות תקנות התכנון והבנייה לעניין זה.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות נוספות בדגש על מניעת מטרדים מחוץ לכותלי העסק.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים ומז”ח.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 4. יש לבדוק מחלקת הנדסה את האפשרות לקיום העסק במקום המבוקש.

 

10.7 ג’ הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

א.נותני אישור: משרד להגנת הסביבה (לידיעה),משרד הכלכלה ותעשייה כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה). פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור הכוללת את דרישות ותנאי נותני האישור האלה.

 • המשרד להגנת הסביבה, על פי שיקוליו כנותן אישור לידיעה, יכול כמפורט בטיוטת המפרט ,לדרוש הכנת והגשת מסמך ‘מידע סביבתי’ לצורך בדיקת הבקשה לרישיון.
 • בין השאר יכול המשרד להגנת הסביבה לתת דרישות והנחיות בנושאי תשתיות ומשטחי התפעול העסק, מערכות לאיסוף וטיפול בתשטיפים, שפכים תעשייתיים, נגר עילי, חומרים מסוכנים, זיהום אוויר, רעש, דלקים ותדלוק, טיפול ופינוי פסולת לסוגיה ועוד.
 • על העסק חלים בין השאר חוקים ותקנות רבות בנושאי בטיחות בעבודה, בריאות תעסוקתית ועוד. משרד הכלכלה ותעשייה בטיפולו בבקשה ,ייתן את דרישותיו והנחיותיו לעסק .
  כבאות והצלה ובנוסף לכלול בטיוטת המפרט האחיד, ייתנו את דרישותיהם המלאות לאחר ביקורת בעסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בנוסף ובהשלמה לדרישות המשרד להגנת הסביבה (במידה והמשרד יחליט לתת את דרישותיו) וככל שיידרש, מחלקת איכות הסביבה
  בעירייה תיתן את הנחיותיה/דרישותיה בהתבסס על המפורט בטיוטת המפרט האחיד, תפעול כלי הרכב שבשימוש העסק, ימי ושעות פעילות
 2. ונושאים נוספים ככל שתמצא לנכון לאחר ביקורת בעסק.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא אספקת המים , ניקוז מי נגר, מז”ח ,מפריד שמנים וטיפול ופינוי שפכים.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושא איסוף ופינוי פסולת כולל פסולת למיחזור.

 

10.7 ד’-הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

א.נותני אישור: משרד להגנת הסביבה (לידיעה),משרד הכלכלה ותעשייה כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה).

 • המשרד להגנת הסביבה,על פי שיקוליו כנותן אישור לידיעה, יכול לדרוש הכנת והגשת מסמך ‘מידע סביבתי’ לצורך בדיקת הבקשה לרישיון.
 • בין השאר יכול המשרד להגנת הסביבה לתת דרישות והנחיות בנושאי תשתיות ומשטחי התפעול העסק, מערכות לאיסוף וטיפול בתשטיפים, שפכים תעשייתיים, נגר עילי, חומרים מסוכנים, זיהום אוויר, רעש, דלקים ותדלוק, טיפול ופינוי פסולת לסוגיה ועוד.
 • על העסק חלים בין השאר חוקים ותקנות רבות בנושאי בטיחות בעבודה, בריאות תעסוקתית ועוד. משרד הכלכלה ותעשייה בטיפולו בבקשה ,ייתן את דרישותיו והנחיותיו לעסק .
  כבאות והצלה, ייתנו את דרישותיהם המלאות לאחר ביקורת בעסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בנוסף ובהשלמה לדרישות המשרד להגנת הסביבה (במידה והמשרד יחליט לתת את דרישותיו) וככל שיידרש, מחלקת איכות הסביבה תיתן את הנחיותיה/דרישותיה ככל שתמצא לנכון לרבות לאחר ביקורת בעסק.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא אספקת המים , ניקוז מי נגר, מז”ח ,מפריד שמנים וטיפול ופינוי שפכים.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושא איסוף פסולת כולל פסולת למיחזור.

10.8 חומרי חיטוי או ניקוי

10.8 א’- ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה, משרד הבריאות (לידיעה) ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד
(למועד כתיבת מסמך זה).

 • המשרד להגנת הסביבה בהתאם לפעילות העסק, יכול שייתן בין השאר, דרישות ותנאים בנושאי חומרים מסוכנים, אירועי חומרים מסוכנים, פסולת חומרים מסוכנים, בדיקות ניטור ודיגומים, מניעת זיהום קרקע ומים, תשתיות העסק, משטחי תפעול, נגר עילי, תשטיפים, שפכים תעשייתיים, איכות אוויר, רעש ועוד ככל שיימצא לנכון.
 • משרד הכלכלה ותעשייה, בהתאם לפעילות העסק, ייתן את הנחיותיו תנאיו ודרישותיו כולל תנאים מקדמיים, בין השאר על פי חוקי ותקנות
  הבטיחות בעבודה ועוד.
 • משרד הבריאות ,כנותן אישור לידיעה, בהתאם לפעילות העסק, על פי תקבע וייתן את דרישותיו ותנאיו לרישיון.
 • רשות כבאות והצלה כללה במפרט האחיד את דרישותיה ותנאיה לפעילות העסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה.
 2. יש לבדוק במחלקת ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. המחלקה לאיכות הסביבה, בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות למניעת מפגעים ומטרדים מפעילות העסק.
 4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.8 ב’- אחסון שלא לצורך מכירה במקום

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה),משרד הכלכלה ותעשייה(לידיעה),כבאות והצלה. לפריט פורסם מפרט אחיד.

 • המשרד להגנת הסביבה בהתאם לפעילות העסק, יכול שייתן בין השאר,דרישות ותנאים בנושאי חומרים מסוכנים, אירועי חומרים מסוכנים, פסולת חומרים מסוכנים, בדיקות ניטור ודיגומים, מניעת זיהום קרקע ומים, תשתיות העסק, משטחי תפעול, נגר עילי, תשטיפים, שפכים תעשייתיים, איכות אוויר, רעש ועוד ככל שיימצא לנכון.
 • משרד הכלכלה ותעשייה, בהתאם לפעילות העסק, ייתן את הנחיותיו תנאיו ודרישותיו כולל תנאים מקדמיים, בין השאר על פי חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה ועוד.
 • רשות כבאות והצלה כללה במפרט האחיד את דרישותיה ותנאיה לפעילות העסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה.
  יש לבדוק במחלקת ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
  מחלקת איכות הסביבה בעירייה , ככל שתמצא לנכון ,תיתן הנחיות ודרישות למניעת מפגעים ומטרדים מפעילות העסק.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.9-חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו -ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

א.נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה),משרד הכלכלה ותעשייה(לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • המשרד להגנת הסביבה יערוך ביקורת בעסק וייתן את דרישותיו בהתאם לעיסוקים ולפעולות המתבצעות בעסק. הדרישות אפשר שיהיו
  בתחומי זיהום קרקע ומים, חומרים מסוכנים, מניעת זיהום אויר, מתקני סינון ואיוורור, תא צביעה, ארובות, רעש, שפכים תעשייתיים ניטור, סקר היסטורי, בדיקות קרקע, איטום משטחי תפעול, פינוי פסולת, תשטיפים ,היתר רעלים ועוד נושאים ותחומים ככל שימצא לנכון.
 • משרד הכלכלה ותעשייה, בהתאם לפעילות העסק, ייתן את הנחיותיו תנאיו ודרישותיו כולל תנאים מקדמיים, בין השאר על פי חוקי
  ותקנות הבטיחות בעבודה ועוד.
 • רשות כבאות והצלה כללה בין השאר את דרישותיה ותנאיה לפעילות העסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה.
 2. יש לבדוק באגף הנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.10- חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג -1993,לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

10.10 א’ -ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

א.נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה ,משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בשל מורכבות עיסוק זה המשרד להגנת הסביבה פטור מפרסום מפרט אחיד לפריט זה
 • המשרד להגנת הסביבה יערוך ביקורת בעסק וייתן את דרישותיו בהתאם לעיסוקים ולפעולות המתבצעות בעסק. הדרישות אפשר שיהיו
  בתחומי זיהום קרקע ומים, חומרים מסוכנים, מניעת זיהום אויר, מתקני סינון ואיוורור, ארובות, רעש, שפכים תעשייתיים ניטור, סקר היסטורי, בדיקות קרקע, איטום משטחי תפעול, פינוי פסולת, תשטיפים ,היתר רעלים, תיק מפעל ועוד נושאים ותחומים ככל שימצא לנכון.
 • דרישות ותנאי משרד הכלכלה ותעשייה מפורסמים במפרט האחיד כולל חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה ועוד.
 • רשות כבאות והצלה כללה במפרט האחיד בין השאר את דרישותיה ותנאיה לפעילות העסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה.
 2. יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 5. מחלקת איכות סביבה בעירייה, בנוסף למשרד להגנת הסביבה וככל שתמצא צורך, תבחן מתן דרישות נוספות מטעמה לעיסוק זה.

 

10.10 ב’- אחסונם

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה),משרד הכלכלה ותעשייה לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד
( למועד כתיבת מפרט זה). פורסמה טיוטת מפרט להערות הציבור.

 • 1.המשרד להגנת הסביבה בהתאם לפעילות העסק, יכול שייתן בין השאר וכמפורט בטיוטת המפרט דרישות ותנאים בנושאי חומרים
 • מסוכנים, פסולת חומרים מסוכנים, בדיקות ניטור ודיגומים, מניעת זיהום קרקע ומים, מבנה ותשתיות העסק, משטחי תפעול, נגר עילי,
 • תשטיפים, שפכים תעשייתיים, איכות אוויר, רעש, דלק ותדלוק ועוד ככל שיידרש על פי פעילות העסק והשפעותיו על הסביבה.
 • משרד הכלכלה ותעשייה, בהתאם לפעילות העסק, ייתן את הנחיותיו תנאיו ודרישותיו כולל תנאים מקדמיים, בין השאר על פי חוקי ותקנות בטיחות בעבודה ועוד.
 • רשות כבאות והצלה בהתאם למהות ופעילות העסק תיתן את דרישותיה ותנאיה לפעילות העסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה.
 2. יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. מחלקת איכות הסביבה בעירייה , וככל שימצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות למניעת מפגעים ומטרדים מפעילות העסק בהתבסס בין
  השאר על המפורט בטיוטת המפרט.
 4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
  יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.10 ד’ איסופם, שינועם, למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל”א-1971

א. נותני אישור : המשרד להגנת הסביבה (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה). פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור הכוללת את דרישות ותנאי נותני האישור האלה.

 • תשומת ליבכם כי בפריט רישוי זה הוחרג חובת הרישוי לאיסוף ושינוע חומרים מסוכנים בתוך תחום נמל.
  כמו כן הוחרג שינוע חומרים מסוכנים בצנרת הנמל.
  הרגולציה המקצועית של הנמל תטפל ותפקח בנושאים אלה.
  המשרד להגנת הסביבה כנותן אישור לידיעה, במידה ויחליט לתת דרישות רישוי לעסק, יכול בין השאר וכמפורט בטיוטת המפרט האחיד לדרוש היתר רעלים ולתת דרישות בנושאי ניהול יומן רישום והובלת כל החומרים המסוכנים ופסולת החומרים המסוכנים, תיעוד ההובלות,יעדי ההובלות, נתיבי הנסיעה, שטר מטען, כרטיסי בטיחות, כלי הקיבול וסימונם, שעות ההובלה, נהלי חירום, שטיפת מכלי הקיבול והרכב, חנית כלי הרכב ועוד.(ראו פירוט בטיוטת המפרט).
 • פינוי של פסולת חומרים מסוכנים יעשה באמצעות מוביל פסולת חומרים מסוכנים מורשה לפי כל דין בלבד לאתר הפסולת הרעילה או ליעד
  אחר מורשה אם ניתן לכך אישור מראש מאת ‘המנהל’ כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ”א-1990.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. על בעל הרכב להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה, תשנ”ז-1997.
 2. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.
 3. בעל הרכב אינו נדרש להגיש תוכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד.
 4. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .
 5. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון.
 6. העתק רישיון העסק ,כולל רשימת כלי הרכב יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
 7. בעל העסק יחנה כלי רכב לשינוע חומר מסוכן או פסולת חומרים מסוכנים לפי הוראות תקנות שירותי הובלה, למעט בעת פריקה וטעינה.
 8. בעל העסק יחנה רכב המוביל חומר מסוכן ופסולת חומרים מסוכנים, רק לאחר שפורק מעליו מטען החומר המסוכן ופסולת החומרים המסוכנים.
 9. מחלקת איכות הסביבה בעירייה וככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות למניעת מפגעים ומטרדים מפעילות העסק בהתבסס בין השאר על המפורט בטיוטת המפרט.

 

10.10 ו’ -טיפול בפסולת

א.נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה ,משרד הכלכלה ותעשייה ( לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בשל מורכבות עיסוק זה המשרד להגנת הסביבה פטור מפרסום מפרט אחיד לפריט זה
 • המשרד להגנת הסביבה יערוך ביקורת בעסק וייתן את דרישותיו בהתאם לעיסוקים ולפעולות המתבצעות בעסק.הדרישות אפשר שיהיו
  בתחומי זיהום קרקע ומים, חומרים מסוכנים, מניעת זיהום אויר, מתקני סינון ואיוורור, ארובות, רעש, שפכים תעשייתיים
 • ניטור, סקר היסטורי, בדיקות קרקע, איטום משטחי תפעול, פינוי פסולת, תשטיפים ,היתר רעלים, תיק מפעל ועוד נושאים ותחומים ככל שימצא לנכון.
 • דרישות ותנאי משרד הכלכלה ותעשייה מפורסמים במפרט האחיד כולל חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה ועוד.
 • רשות כבאות והצלה כללה במפרט האחיד בין השאר את דרישותיה ותנאיה לפעילות העסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה.
 2. יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 5. מחלקת איכות סביבה בעירייה, בנוסף למשרד להגנת הסביבה וככל שתמצא צורך, תבחן מתן דרישות נוספות מטעמה לעיסוק זה.

 

10.10 ז’- תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

א. נותני אישור : המשרד להגנת הסביבה ,משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה).

 • תשומת ליבכם כי בפריט רישוי זה הוחרג חובת הרישוי לאיסוף ושינוע חומרים מסוכנים בתוך תחום נמל.
  כמו כן הוחרג שינוע חומרים מסוכנים בצנרת הנמל.
  הרגולציה המקצועית של הנמל תטפל ותפקח בנושאים אלה.
 • המשרד להגנת הסביבה יכול בין שאר דרישותיו ותנאיו לדרוש היתר רעלים ולתת דרישות בנושאי ניהול יומן רישום והובלת כל החומרים המסוכנים ופסולת החומרים המסוכנים, תיעוד ההובלות יעדי ההובלות, נתיבי הנסיעה, שטר מטען, כרטיסי בטיחות, כלי הקיבול וסימונם, שעות ההובלה, נהלי חירום, תיק מפעל, שטיפת מכלי הקיבול והרכב, חנית כלי הרכב ועוד.(ראו פירוט בטיוטת המפרט).
 • פינוי של פסולת חומרים מסוכנים יעשה באמצעות מוביל פסולת חומרים מסוכנים מורשה לפי כל דין בלבד לאתר הפסולת הרעילה או ליעד
  אחר מורשה אם ניתן לכך אישור מראש מאת ‘המנהל’ כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ”א-1990.
 • משרד הכלכלה ותעשייה ייתן הנחיות ודרישות בהליך הרישוי.
 • כבאות והצלה ייתנו דרישותיהם בהליך הרישוי.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. על בעל כלי הרכב להובלת החומרים המסוכנים להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.
 2. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.
 3. מחלקת איכות סביבה בעירייה יכולה בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה לתת תנאים ודרישות נוספות מטעמה ככל שיימצא לנכון.
 4. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך
  לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .
 5. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון.
 6. העתק רישיון העסק ,כולל רשימת כלי הרכב יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
 7. בעל העסק יחנה כלי רכב לשינוע חומר מסוכן או פסולת חומרים מסוכנים לפי הוראות תקנות שירותי הובלה, למעט בעת פריקה וטעינה.
  בעל העסק יחנה רכב המוביל חומר מסוכן ופסולת חומרים מסוכנים, רק לאחר שפורק מעליו מטען החומר המסוכן ופסולת החומרים המסוכנים.
 8. בשל מורכבות העיסוק הכלול בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה.
 9. יש לבדוק במינהל הנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 10. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 11. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.13 – מרפדייה ששטחה מעל 500 מ”ר

 • א.נותני אישור: כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).
  עסק מסוג זה טעון רישיון עסק רק אם שטחו מעל 500 מ”ר.
  יש לעמוד בהנחיות כבאות והצלה לעניין זה המפורסמים מעת לעת.
 • יש לעמוד בהנחיות תקנות התכנון והבנייה לעניין זה.
  על העסק חלים חוקים ותקנות ועל פי כל דין.

ב. דרישות העירייה:

 1. מחלקת איכות הסביבה בעירייה יכולה על פי הצורך והעניין, לתת תנאים ודרישות בנושאים סביבתיים כגון :רעש ואקוסטיקה, זיהום אוויר, תשתיות, מיחזור ועוד.
 2. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושאי פינוי הפסולת מהעסק לרבות ופסולת למיחזור.

 

10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת

10.14 א’ – ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • על העסק חלים בין השאר תקנות התכנון והבנייה לעניין זה, תקנות הבטיחות בעבודה הרלבנטיות, חוק רשות כבאות והצלה, הנחיות
  ודרישות כבאות והצלה, הנחיות ודרישות משרד הגנת הסביבה ככל שפורסמו, תקנות המים( מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים),התשס”א- 2000 ועוד.
 • בשלב הטיפול ברישיון העסק המשרד להגנת הסביבה יערוך ביקורת בעסק וייתן את דרישותיו בהתאם לעיסוקים ולפעולות המתבצעות
  בעסק. הדרישות אפשר שיהיו בתחומי זיהום קרקע ומים, חומרים מסוכנים, מניעת זיהום אויר, מתקני סינון ואיוורור, תא צביעה, ארובות, רעש, שפכים תעשייתיים ניטור, סקר היסטורי, בדיקות קרקע, איטום משטחי תפעול, פינוי פסולת, תשטיפים, היתר רעלים ועוד נושאים ותחומים ככל שימצא לנכון.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה.
 2. יש לבדוק במינהל ההנדסה הנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ , את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
  יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.14 ב’ – פחחות, למעט פחחות רכב

א. נותני אישור: משרד הכלכלה ותעשייה (לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • על העסק חלים בין השאר תקנות התכנון והבנייה לעניין זה, תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות, חוק רשות כבאות והצלה, הנחיות
 • ודרישות כבאות והצלה, הנחיות ודרישות משרד הגנת הסביבה ככל שפורסמו, תקנות המים( מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים),התשס”א- 2000 ועוד.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. יש לבדוק במינהל הנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 2. מחלקת איכות הסביבה, בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות בדגש על מניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לעסק, זיהום קרקע ומים וכל נושא סביבתי רלוונטי לפעילות העסק.
 3. חל איסור על צביעת מתכת .
 4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.14 ג’ – מסגריה

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה (לידיעה),משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). פורסמה טיוטת מפרט אחיד.

 • על העסק חלים בין השאר תקנות התכנון והבנייה לעניין זה, תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות, חוק רשות כבאות והצלה, הנחיות ודרישות כבאות והצלה, הנחיות ודרישות משרד הגנת הסביבה ככל שפורסמו, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים),התשס”א-2000 ועוד.
 • בשלב הטיפול בבקשה לרישיון העסק המשרד להגנת הסביבה ( כ”נותן אישור” -לידיעה) ,ככל שיחליט לטפל בבקשה לפריט זה ,יערוך ביקורת בעסק וייתן את דרישותיו בהתאם לעיסוקים ולפעולות המתבצעות בעסק. הדרישות יכול שיהיו בתחומי מניעת זיהום קרקע ומים, מניעת זיהום אויר, רעש, שפכים תעשייתיים, ניטור, סקר היסטורי, בדיקות קרקע, איטום משטחי תפעול, פינוי פסולת, תשטיפים, היתר רעלים ככל שיהיה שימוש בחומרים מסוכנים ועוד נושאים ותחומים סביבתיים ככל שימצא לנכון.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. יש לבדוק במינהל הנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
  מותרת צביעת מתכת באופן ידני בלבד (מברשת ,ספריי, אקדח צבע ידני). הצביעה תתבצע בחלל עבודה סגור/תא צביעה/ מתקן
  ייעודי ויותקנו מתקנים, מסננים ואמצעים נדרשים לטיפול במזהמי אויר, כולל ארובה.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמחזורי מהעסק.
  מחלקת איכות סביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון, ובנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה ,ככל שיינתנו, תיתן הנחיות
  ודרישות בדגש על מניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לעסק, זיהום קרקע ומים וכל נושא סביבתי רלוונטי לפעילות העסק.

 

10.14 ד’ – ייצור שלטים

א. נותני אישור: משרד הכלכלה ותעשייה ( לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
בנוסף ועל פי האמור על פי כל דין :

 • יש לעמוד בהנחיות ודרישות משרד הכלכלה ותעשייה.
 • יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה.

ב. דרישות העירייה:

 1. יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
  מחלקת איכות הסביבה בעירייה בהתאם לסוג מהות והיקף הפעילות ,תיתן דרישות והנחיות בתחומים כגון – זיהום
  אוויר, רעש, חומרים מסוכנים, זיהום קרקע ומים, מניעת מטרדים מחוץ לתחום העסק ועוד.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.14 ה’- אחסונם, מיונם, סחר בהם

א. נותני אישור: משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
בנוסף והאמור על פי כל דין:-

 • יש לעמוד בדרישות חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים(מניעת גניבות) התשנ”ח,1998.
  יש לעמוד בהנחיות ודרישות המשטרה המפורסמות מעת לעת לעניין זה.
 • יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה המפורסמים מעת לעת לעניין זה.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. מחלקת איכות הסביבה בעירייה תיתן על פי הצורך והעניין דרישות והנחיות בנושאים כגון:- מניעת זיהום קרקע
  ומים, רעש, זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, אריזות מתכתיות לצבעים וחומרים אחרים, חלקי מתכת צבועים המגיעים
 2. ונאספים בעסק, איטום קרקע ומשטחי תפעול, תשטיפים, נגר עילי, מלגזה המופעלת בעסק ועוד.
 3. למען הסר ספק- חל איסור מוחלט על פעולות פירוק, ניסור, חיתוך ,עיבוד, שיוף וכיוצא בזה של מתכת , מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב
  מתכתי, גרוטאות מתכת וכיוצא בזה.
 4. יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 5. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ , את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 6. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמחזור מהעסק.
 7. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה אל ומהעסק .

 

10.14 ו’ – הרכבתם

א. נותני אישור: משרד הכלכלה ותעשייה (לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
בנוסף והאמור על פי כל דין:

 • יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד הכלכלה ותעשייה .
  יש לעמוד בדרישות פקודת הבטיחות בעבודה .
 • יש לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה השונות.
 • יש לעמוד בדרישות חוק הרשות הארצית לכבאות ובהנחיות ודרישות כבאות והצלה המפורסמות מעת לעת.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה תיתן על פי הצורך והעניין ,דרישות והנחיות בנושאים כגון:- זיהום אוויר, רעש, ועוד.
 2. למען הסר ספק- חל איסור מוחלט על פעולות פירוק, ניסור, חיתוך ,עיבוד, שיוף וכיוצא בזה של מתכת ,מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, וכיוצא בזה.
 3. יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, ‘עין כרמים’ את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.14 ז- גריטטם

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משטרה (לידיעה), משרד הכלכלה ותעשייה (לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).המשרד להגנת הסביבה פרסם מטעמו מפרט אחיד לפריט זה.
בנוסף לחוקים, תקנות ועל פי כל דין:

 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה כמפורט במפרט האחיד שפורסם על ידו. יש לבדוק עדכניות הפרסום.
  דרישות המשרד להגנת הסביבה, יכולים לכלול בין השאר, תנאים מוקדמים ודרישות בנושאי :-
  קירוי משטחי עבודה אחסון ותפעול ,איטומם בפני חלחול נוזלים, שמן, דלק וכיוצא בזה, מניעת זיהום קרקע, טיפול ואחסון מסנני שמן,
  מצברים, חלפים, חומרים מסוכנים, היתר רעלים, פסולת חומרים מסוכנים, גזי קירור, אסבסט,רישום ותיעוד ועוד נושאים נוספים.
  יש לעיין ולפעול על פי המפורט במפרט העדכני והנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה .
  יש לפעול על פי הנחיות ודרישות המשטרה לעניין זה.
 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות משרד הכלכלה ותעשייה לעניין זה.
  יש לפעול על פי הנחיות ודרישות כבאות והצלה ,לעניין זה.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות הפעילויות הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המוקדמות לעיסוק זה.
  יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 2. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון ,בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה, תיתן הנחיות ודרישות מטעמה בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר מהעסק.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
  יש לתאם מול מינהל ההנדסה, את הסדרי התנועה אל ומהעסק.

 

10.16 עץ ומוצריו

10.16 א’ – עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

בנוסף לחוקים, תקנות ועל פי כל דין:

 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה כמפורט בטיוטת מפרט האחיד שפורסם על ידו.
  דרישות המשרד להגנת הסביבה, יכולים לכלול בין השאר, תנאים מוקדמים ודרישות בנושאי :
  קירוי משטחי עבודה אחסון ותפעול, איטומם בפני חלחול נוזלים וכיוצא בזה, מניעת זיהום קרקע ,חומרים מסוכנים, היתר רעלים, פסולת חומרים מסוכנים, אסבסט ,מניעת זיהום אויר, ארובות, מים ושפכים ,רישום ותיעוד ועוד נושאים נוספים.
 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות משרד הכלכלה ותעשייה לעניין זה.
 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות כבאות והצלה ,לעניין זה.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות הפעילויות הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המוקדמות לעיסוק זה.
 2. יש לבדוק במינהל הנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים. ייתכן דרישות לדיגום שפכים.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 5. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון ,תיתן הנחיות ודרישות מטעמה בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר מהעסק.

 

10.16 ב’ – ייצור רהיטים

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה( לידיעה),משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
בנוסף לחוקים, תקנות ועל פי כל דין :

 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה כמפורט בטיוטת מפרט האחיד שפורסם על ידו.
 • דרישות המשרד להגנת הסביבה יכולים לכלול בין השאר, תנאים מוקדמים ודרישות בנושאי : קירוי משטחי עבודה ואחסון ותפעול, איטומם בפני חלחול נוזלים וכיוצא בזה, מניעת זיהום קרקע ,חומרים מסוכנים, היתר רעלים,פסולת חומרים מסוכנים, אסבסט מניעת זיהום אויר, ארובות, מים ושפכים, רישום ותיעוד ועוד נושאים נוספים.
 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות משרד הכלכלה ותעשייה לעניין זה.
  יש לפעול על פי הנחיות ודרישות כבאות והצלה ,לעניין זה.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. בשל מורכבות הפעילויות הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי קידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המוקדמות לעיסוק זה.
 2. יש לבדוק במינהל הנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים.י יתכן דרישות לדיגום שפכים.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 5. המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון ,בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה, ככל שיינתנו, תיתן הנחיות
  ודרישות מטעמה בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר מהעסק

 

10.16 ג’ – אחסונו ומכירתו

א. נותני אישור: כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בנוסף לחוקים ,תקנות ועל פי כל דין, יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה, לרבות המפורסמים מעת לעת על ידם.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 2. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר מחוץ לכותלי העסק.
 3. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את נושאי הסדרי התנועה והחניה, כולל החניה התפעולית של העסק.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה ( לידיעה), כבאות והצלה לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בשל מורכבות פריט זה המשרד להגנת הסביבה פטור ממפרט אחיד ובשלב טיפולו ברישיון העסק המשרד יקבע את דרישותיו ותנאיו.
 • המשרד להגנת הסביבה פרסם תנאי מסגרת מטעמו לפריט זה. יש לבדוק עדכניות הדרישות.
 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות משרד הכלכלה ותעשייה לעניין זה.
  יש לפעול על פי הנחיות ודרישות כבאות והצלה ,לעניין זה.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות הפעילויות הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המוקדמות לעסק.
 2. יש לבדוק במינהל ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
  יש לתאם מול מינהל ההנדסה את נושאי הסדרי התנועה והחניה ,כולל החניה התפעולית של העסק.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים. ייתכן דרישות לדיגום שפכים.
 5. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון, תיתן הנחיות ודרישות מטעמו בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר מהעסק.

 

10.21-נייר ומוצריו: ייצור

א.נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה , כבאות והצלה לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בשל מורכבות פריט זה המשרד להגנת הסביבה פטור ממפרט אחיד ובשלב טיפולו ברישיון העסק המשרד יקבע את דרישותיו ותנאיו.
 • המשרד להגנת הסביבה פרסם תנאי מסגרת מטעמו לפריט זה. יש לבדוק עדכניות הדרישות.
 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה לעניין זה ככל שניתנו.
 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות משרד הכלכלה ותעשייה לעניין זה.
 • יש לפעול על פי הנחיות ודרישות כבאות והצלה ,לעניין זה.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בשל מורכבות הפעילויות הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור התנאים והדרישות המוקדמות לעסק.
 2. יש לבדוק באגף ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
 3. יש לתאם מול אגף ההנדסה את נושאי הסדרי התנועה והחניה ,כולל החניה התפעולית של העסק.
 4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 5. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים. ייתכן דרישות לדיגום שפכים.
 6. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ככל שתמצא לנכון , תיתן הנחיות ודרישות מטעמו בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר מהעסק, מניעת
  זיהום קרקע ומים ועוד.