עיריית כרמיאל

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה

2.1 ז’ תחנת תדלוק בגז

 • נותני אישור:משרד הגנת הסביבה (לידיעה),משטרה, משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה.
  1. נכון למועד כתיבת מסמך זה, לא פורסם מפרט אחיד
  2. הקמת והפעלת העסק תעשה בין השאר על פי חוק ותקנות תכנון ובניה, הוראות והנחיות ת.מ.א 4/18 , ת.ב.ע., חוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ”ט-1989, חוק לשמירה על בטיחות הציבור התשס”ה- 2005, תקן ישראלי 6236 ,תקנות המים, מרחקי בטיחות ממגורים ומוסדות, שימושים רגישים, השפעה על תשתיות ועוד ועל פי כל דין.
  3. ביולי 2017, פורסם מדריך להקמת תחנת תדלוק בגז מטעם משרד האנרגיה (יש לבדוק באם פורסם עדכון).
  4. בנובמבר 2015, פורסמו דרישות כבאות והצלה מהדורה 02.יש לבדוק באתר כבאות והצלה באם פורסמה מהדורה עדכנית.
  5. חשוב לציין כי בהליכי היתר בניה ורישוי ,יידרש בין השאר גם אישורי משרד הבריאות, רשות המים, משרד התחבורה, פיקוד העורף,רשות מקרקעי ישראל. באתרים של אותם גופים ,מפורסמים מלוא הדרישות.
 • דרישות העירייה:
  1. תשומת ליבכם כי לא תאושר הקמת או הפעלת תחנת תדלוק בגז, בתוך מבנה .
  2. לא תאושר הפעלת תחנת תדלוק בגז ,שאינה מאוישת דרך קבע.
  3. יש לעמוד בדרישות נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות.
  4. יש לתאם עם מחלקת תברואה את הסדרי פינוי פסולת ואשפה ופסולת למיחזור.
  5. יש לתאם עם מחלקת איכות הסביבה בעירייה את הסדרי פינוי פסולת מסוכנת מהעסק, ככל שתיווצר, במיוחד בתחנה משולבת עם תדלוק בדלק.
  6. יש לתאם עם תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את ביצוע דרישותיהם בנושאי ביוב ושפכים, מז”ח, מתקן הפרדת שמנים, ניקוז ועוד.
  7. בנוסף לדרישות המחלקה לאיכות הסביבה ככל שיינתנו ( מניעת זיהום אויר, זיהום קרקע, זיהום מי תהום ומים, חומרים מסוכנים, מרחקי בטיחות ועוד), על העסק לפעול כך שלא יגרום לרעש בלתי סביר מכל מתקני ומערכות העסק כולל משאבות, מדחסים, מפוחים, מתקני קירור ואיוורור, מיזוג אוויר, מתקני עזר וכיוצא בזה.
  8. הוספת מנפקת גז בתחנת דלק ותדלוק קיימת ( פריט 2.2 א’ ),מחייבת הגשת בקשה לפריט רישוי נוסף ( 2.1 ז’) לתחנת תדלוק בגז.
  9. יודגש כי במידה וקיימים בשטח ובתחום העסק סוגי עסקים נוספים טעוני רישוי כגון: חנות נוחות, תיקון תקרים, מזנון, מסעדה ,רחיצת כלי רכב וכיוצא בזה, יחולו עליהם תנאים ודרישות ומפרטים נוספים לעסקים מסוגם.
  10. מומלץ מאד עקב ריבוי הגורמים בהליכי היתר הבנייה ורישוי העסק לפריט רישוי מורכב זה, לבדוק ולקבל מידע מוקדם מכל גורמי הרישוי לפני קבלת ההחלטה על הקמת עסק כאמור.

פריט 2.2 דלק וסוגיו

2.2 א’ תחנת דלק ותדלוק

 • נותני אישור: משרד להגנת הסביבה, משטרה, משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
  1. בנוסף לדרישות המפרט האחיד הקמת והפעלת העסק תעשה בין השאר על פי חוק ותקנות תכנון ובניה הוראות והנחיות ת.מ.א , ת.ב.ע. חוק לשמירה על בטיחות הציבור התשס”ה- 2005, תקן ישראלי רלוונטי, תקנות המים, מרחקי בטיחות ממגורים ומוסדות, שימושים רגישים, השפעה על תשתיות, קידוחי ומתקני מים, בארות, השפעות ורגישות הידרולוגית ועוד ועל פי כל דין.
  2. בנוסף, חלות על העסק גם תקנות רישוי עסקים( אחסנת נפט) התשל”ז 1976 ועדכונים לתקנות שפורסמו, הכוללים בין השאר את חובת הרישוי והדרישות וההנחיות והכללים לניהול עסק כאמור.
 • דרישות העירייה:
  1. יש לעמוד בדרישות נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות.
  2. בעל העסק יאחסן פסולת במכלים המיועדים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות מפגע ריח, מזיקים ופיזור הפסולת ותשטיפים לסביבה.
  3. יש לתאם עם מחלקת תברואה את הסדרי פינוי פסולת ואשפה ופסולת למיחזור.
   יש לתאם עם המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה את הסדרי פינוי פסולת מסוכנת מהעסק, ככל שתיווצר ולפעול על פי הנחיותיה.
  4. בנוסף לדרישות והנחיות משרד הבריאות לגבי שפכים הכלולות במפרט האחיד, יש לתאם עם תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את ביצוע דרישותיהם בנושאי ביוב ושפכים, מז”ח ,מתקן הפרדת שמנים, ניקוז והחיבור הנדרש של העסק למערכת הביוב הציבורית ועוד.
  5. בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה ( מניעת זיהום אויר, זיהום קרקע, זיהום מי תהום ומים, חומרים מסוכנים, מרחקי בטיחות ועוד) ,על העסק לפעול כך שלא יגרום לרעש בלתי סביר מכל מתקני ומערכות העסק כולל משאבות, מדחסים, מפוחים, מתקני קירור ואיוורור, מיזוג אוויר, מערכות הגברה, מתקני עזר וכיוצא בזה.
  6. הוספת מנפקת גז בתחנת דלק ותדלוק קיימת( פריט 2.2 א’), מחייבת הגשת בקשה לפריט רישוי נוסף ( 2.1 ז’) לתחנת תדלוק בגז.
  7. יודגש כי במידה וקיימים בשטח ובתחום העסק סוגי עסקים נוספים טעוני רישוי כגון: חנות נוחות, תיקון תקרים, מזנון, מסעדה, רחיצת כלי רכב וכיוצא בזה, יחולו עליהם תנאים ודרישות ומפרטים נוספים לעסקים מסוגם בין אם הם מפורטים במפרט האחיד ובין שאינם מפורטים בו. יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור וקבלת מידע והנחיות לרישוי אותם עסקים.
  8. תשומת ליבכם כי “חנות נוחות” טעונה רישוי עסק בהתאם למהות ולאופי הפעילות וסוגי המוצרים, שירותים ,סוגי המזון הנמכרים בה וכיוצא בזה. רשות הרישוי תקבע בהתאם את סוג פריט הרישוי .
  9. חל איסור על מכירת וצריכת משקאות משכרים בחנות נוחות.
  10. מומלץ מאד עקב ריבוי הגורמים בהליכי היתר הבנייה ורישוי העסק לפריט רישוי מורכב זה, לבדוק ולקבל מידע מוקדם מכל גורמי הרישוי לפני קבלת ההחלטה על הקמת עסק כאמור.

2.2 ד’ – אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים ( אחסנת נפט) התשל”ז-1976

 • נותני אישור: משרד הגנת הסביבה, משטרה, משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).
  1. על פריט זה חלות בין השאר גם תקנות רישוי עסקים( אחסנת נפט) התשל”ז- 1976 והתיקונים והעדכונים שנערכו בתקנות מאז.
  2. יש להדגיש כי תקנות אלה חלות בין השאר על פי העניין על תחנת תדלוק ציבורית, תחנת תדלוק פנימית, חוות מכלים, מחסני דלק פרטיים וסיטונאים.
 •  דרישות העירייה:
  1. יש לעמוד בדרישות נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות.
  2. בעל העסק יאחסן פסולת במכלים המיועדים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות מפגע ריח, מזיקים ופיזור הפסולת ותשטיפים לסביבה.
  3. יש לתאם עם מחלקת תברואה את הסדרי פינוי פסולת ואשפה ופסולת למיחזור.
  4. יש לתאם עם מחלקת איכות הסביבה בעירייה את הסדרי פינוי פסולת מסוכנת מהעסק, ככל שתיווצר ולפעול על פי הנחיותיה.
   יש לתאם עם תאגיד מים וביוב ‘עין כרמים’ את ביצוע דרישותיהם בנושאי ביוב ושפכים, מז”ח, מתקן הפרדת שמנים, ניקוז והחיבור הנדרש של העסק למערכת הביוב הציבורית ועוד.
  5. בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה שינתנו על ידו בהליך הרישוי ( מניעת זיהום אויר, זיהום קרקע ,זיהום מי תהום ומים, חומרים מסוכנים, מרחקי בטיחות ועוד),על העסק לפעול כך שלא יגרום לרעש בלתי סביר מכל מתקני ומערכות העסק כולל משאבות, מדחסים, מפוחים, מתקני קירור, איוורור, מיזוג אוויר, מערכות הגברה, מתקני עזר וכיוצא בזה