עיריית כרמיאל

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים

3.2 בעלי חיים לרבות ימיים

3.2 א’- בעלי חיים למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

פריט זה מתייחס גם למרפאה וטרינרית, בית חולים וטרינרי, מעון יום ופנסיון לכלבים /חתולים ולחנויות למכירת בעלי חיים.

 • נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
  1. על עיסוק זה חלים חוקים ותקנות שונות כשהעיקריים ביניהם הם חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשמ”ד -1994 ותקנות צער בעלי חיים( הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס”ט-2009. תקנות אלה מתייחסות בין השאר גם לחנויות בעלי חיים ולפינות חי. למען הסר ספק, התקנות חלות גם על דגים.
  2. חשוב להדגיש כי התקנות קובעות בין השאר מהם תנאי חיים בסיסיים, הגנה מפני פגעי מזג אויר, תאורה נאותה ,איוורור, הגנה מהטרדות, גישה חופשית למי שתייה, מזון מספיק ומתאים לצרכיו והרגלי האכילה של בעל החיים, כלובים בטיחותיים ונקיים, חישוב שטחי מחייה מינימליים, טיפול רפואי, פיקוח ובקרה ,תשתיות, הכשרה והסמכה של מנהל העסק ואחראי על העסק ועוד. היות ומדובר בדרישות מורכבות ומחמירות, חשוב ומומלץ להכיר את כל הדרישות וההנחיות לסוג עיסוק זה.
   ראוי לציון כי מדובר בעבירה פלילית על פי חוק , באם בעל החיים מוחזק בתנאי מחייה ובתנאים ירודים.
 • המשרד להגנת הסביבה ייתן בין השאר דרישות והנחיות לטיפול ופינוי פסולת מסוכנת (תכשירים רפואיים וכיוצא בזה) וביולוגית ממרפאות ווטרינריות.
 • תשומת ליבכם כי מכירת מזון לבעלי חיים כולל באריזות סגורות ואטומות בעסקים כאמור, טעון רישיון עסק נוסף, על פי פריט 3.5 ב’.
 • דרישות העירייה:
  1. חובת הודעה לרופא הווטרינרי של העירייה על פתיחת העסק באופן הקבוע בתקנות ומילוי כל הנחיותיו ודרישותיו.
  2. בעסק ינוהל יומן רפואי של בעלי החיים על פי הנחיות רופא ווטרינר .
  3. יש לקבוע בעסק שלט האוסר על האכלת בעלי חיים או נגיעה בהם או בכלוביהם ללא אישור.
  4. יש לקבוע בעסק שלט נוסף שיראה מחוץ לעסק ובו יופיע מספר טלפון של האחראי אליו ניתן לפנות כשהעסק סגור.
  5. יש לתאם עם מחלקת התברואה בעירייה את הסדרי פינוי הפסולת כולל פסולת למיחזור מהעסק.
  6. ינקטו כל הצעדים הנדרשים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
  7. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את הסדרי הטיפול ופינוי שפכי העסק.

3.2 ב’- הצגתם לרבות לשם מכירתם

 • נותני אישור : משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם לא מפרט אחיד. על העסק חלות בין השאר תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות) התשכ”ט-1969
  מצאנו לנכון להבהיר כי מכירת חיות מחמד לכשעצמה אינה טעונה רישיון עסק, עם זאת חנות לחיות מחמד המחזיקה בחיות ומטפלת בהן ולו לתקופה קצרה יחסית תהיה טעונת רישוי בגין פעילותה זו.
  חנות לחיות מחמד אינה עוסקת במכירת בע”ח בלבד. בדרך כלל החיות שוהות תקופת זמן מסוימת בחנות ומכאן שבעלי החנות ייחשב ,לפחות, כמי שגם מחזיק ומטפל בהן. פעילות זו טעונה רישיון עסק.
  בנוסף, פריט זה מתייחס גם לכל עיסוק של הצגת בעלי חיים לרבות בתערוכה, חוג עם בעלי חיים, טיפול באמצעות בע”ח, בין במקום קבוע ובין מתנייד ממקום למקום.
 • דרישות העירייה:
  1. חובת הודעה לרופא/ה הווטרינרי של העירייה על פתיחת העסק באופן הקבוע בתקנות ומילוי כל הנחיותיו ודרישותיו.
  2. בעסק ינוהל יומן רפואי של בעלי החיים על פי הנחיות רופא ווטרינר .
  3. יש לקבוע בעסק שלט האוסר על האכלת בעלי חיים או נגיעה בהם או בכלוביהם ללא אישור.
  4. יש לקבוע בעסק שלט נוסף שיראה מחוץ לעסק ובו יופיע מספר טלפון של האחראי אליו ניתן לפנות כשהעסק סגור.
  5. יש לתאם עם מחלקת התברואה בעירייה את הסדרי פינוי הפסולת כולל פסולת למיחזור מהעסק.
  6. ינקטו כל הצעדים הנדרשים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

3.2 ו’ – מספרה ( לבעלי חיים)

 • נותני אישור: משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד. עסק זה יהיה טעון רישוי רק אם שטחו מעל 300 מ”ר.
  • על העסק לעמוד בין השאר בהתאם לתקנות צער בעלי חיים( הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס”ט-2009,בהתאם לחוק צער בעלי חיים(הגנה על בעלי חיים), התשנ”ד -1994 ועל פי כל דין.
 • דרישות העירייה:
  1. יש לעמוד בדרישות/ בהנחיות ווטרינר העירייה שיינתנו בהליך הרישוי.
  2. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת מהעסק.
  3. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.

3.5 מזון לבעלי חיים

3.5 א’ ייצורו, עיבודו, אריזתו

 

 • נותני אישור :משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו, משרד הכלכלה ותעשייה למעט לעניין אריזתו, משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
  1. יש לבדוק עדכניות הדרישות/הנחיות באתרי נותני האישור בקישורים במפרט זה.
  2. חלק מהחוקים ותקנות עיקריים (הכלולים בטיוטת המפרטים) :-
   • פקודת הבטיחות בעבודה, התש”ל-1970 .
   • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד-1954.
   • תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים( סימון מזון לבעלי מחיים) ,תשע”ח- 2018 .
   • פקודת ותקנות הרוקחים.
   • פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש) ,תשמ”ה- 1985
 • דרישות העירייה:
  1. על העסק לעמוד בדרישות והנחיות ווטרינר העירייה שינתנו בהליך הרישוי .
  2. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושאי פינוי אשפה, פסולת ,שאריות מזון רפואי, אריזות וכיוצא בזה.
  3. המשרד להגנת הסביבה ולאחר ביקורת בעסק, תדרוש וייתן הנחיות ככל שתמצא לנכון בנושאי מניעת רעש, זיהום
   אוויר בדגש על ריחות, מניעת זיהום קרקע ומים, איטום רצפות, דלק, גז וכל נושא רלוונטי אחר.
  4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושאי אספקת המים, התקנת, מז”ח ופינוי וטיפול בשפכי העסק.

3.5 ב’ מזון לבעלי חיים -אחסונו ,הובלתו או חלוקתו, מכירתו

 • נותני אישור :משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
  1. על העסק לעמוד בין השאר בנקבע בחוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע”ד -2014 ותקנותיו ועל פי כל דין.
  2. תשומת ליבכם כי מכירת מזון לבעלי חיים באריזות סגורות ואטומות, טעון רישיון עסק .
  3. אחסון הובלה חלוקה ושיווק המזון, יעשה על פי הוראות אחסון והובלה כמפורט בחוק ובתקנות, ככל שנקבעו כאלה.
  4. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין צורך
   לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.
  5. העתק רישיון העסק כולל נספח כלי הרכב, יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
 •  דרישות העירייה:
  1. על העסק לעמוד בדרישות והנחיות ווטרינר העירייה שינתנו בהליך הרישוי בדגש בין השאר על ניקיון העסק ואחסון המזון בגובה
   מינימלי של 25 ס”מ מעל לרצפה .
  2. בעסק יותקן כיור וברז מים זורמים.
  3. מחלקת התברואה תיקבע לעסק את סידורי פינוי האשפה.
  4. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
  5. לבקשת הרישיון להובלת וחלוקת מזון כאמור, יש לצרף בין השאר גם צילומי רכב ההובלה והחלוקה מהחזית ומהצד ולצרף
   צילומי רישיון הרכב ותעודת ביטוח חובה תקפים.