עיריית כרמיאל

קבוצה 4 – מזון

מזון

4.1 ביצים

4.1 א’ ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

נותני אישור : משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד.

 • יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המפורסמות מעת לעת לעניין זה.
 • יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה המפורסמות מעת לעת לעניין זה.
 • יש לעמוד בנקבע בתקנות רישוי עסקים (תחנת מיון לביצי מאכל) התשנ”ה-1994 ובתקנות משקי עופות.

ב. דרישות העירייה :

 1. יש לעמוד בדרישות ובהנחיות ווטרינר העירייה שיינתנו בהליך הרישוי.
 2. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת מהעסק.
 3. יינקטו כל האמצעים למניעת זיהום קרקע ומים וכן רעש וזיהום אוויר מחוץ לכותלי העסק.

4.1 ד’ הובלתן לתחנת מיון

נותני אישור : משרד החקלאות. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד.

 1. יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד החקלאות המפורסמות לעניין זה מעת לעת .
 2. יש לעמוד בנקבע בחוק שירותי הובלה לעניין זה.
 3. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין צורך
  לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.
 4. העתק רישיון העסק כולל נספח רשימת כלי הרכב, יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.

ב. דרישות העירייה :

 1. יש לעמוד בדרישות ובהנחיות ווטרינר העירייה שיינתנו בהליך הרישוי.
 2. לבקשת הרישיון יש לצרף בין השאר גם צילומי רכבי ההובלה והחלוקה מהחזית ומהצד ולצרף צילומי רישיון הרכב ותעודת ביטוח חובה
  תקפים.
 3. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את ההסדרים לחנית כלי הרכב (מכל הסוגים) של ההובלה, ככל שיידרש.

4.2 בית אוכל -מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו ,למעט עסק כמפורט בפריט 4.6

4.2 א’- מסעדה לרבות משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

א. נותני אישור: משטרה ( כמפורט בצו) ,משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות כמפורט במפרט האחיד על ידי נותני האישור וכמו כן חלות על העסק

חוקים, תקנות חוקי עזר, דרישות, מדיניות והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות של גורמי רישוי ברשות הרישוי כגון: מחלקת איכות

הסביבה מינהל ההנדסה, אגף התברואה, וטרינר העירייה, מהנדס העירייה, וועדה מקומית ועוד, המעורבים על פי הצורך

והעניין, בהליכי הרישוי לפריט זה.

תשומת ליבכם כי פריט זה כולל גם משלוח מזון. לפיכך על המסעדה המכינה את המזון ומקבלת הזמנות למשלוח לכתובת הלקוח,
להוציא רישיון עסק למשלוח המזון ולא החברה/גוף המשנע את המזון ואין צורך לעניין זה ברישוי על פי פריט 4.2 ג’.

ב. דרישות העירייה:

 1. העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של מחלקת איכות הסביבה בעירייה.
 2. על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון, הצלייה והאפייה אשר
  בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.
 3. לחבר את המנדף /מנדפים למערכת סינון ריחות הכוללת :
  1. מסנן שמן ומסננים מיקרוניים 40% ו- 60%.
  2. מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.
  3. מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק”ג פחם לכל 1000 מק”ש אויר מטופל).
  4. משקע אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן. המשקע יותקן על פי הנחיית המחלקה לאיכות הסביבה שתינתן בשלב הטיפול בבקשה לרישיון).
  5. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.
  6. חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ’ מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק.(במקרים חריגים ומיוחדים המחלקה תשקול אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).
  7. במידה ומשטח העסק קיים פיר ייעודי לארובה הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. במידה ואין פיר לגג העליון, העסק יצטרך להגיש בקשה לוועדה המקומית להיתר בנייה להקמת ארובה חיצונית אל הגג העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .
  8. מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.
  9. מומלץ ועדיף ככל שניתן, להתקין את תא המסננים והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת. יש להעביר למחלקה לבדיקתה ואישורה מפרט טכני מלא של מערכת המסננים והארובה טרם ביצוע ההתקנה.
  10. יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה. יש להעביר למחלקה העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה. באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על האישורים, קבלות) לפי הקריטריונים הבאים:-
  11. מסננים מיקרוניים ,עד שלושה חודשים.
  12. משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.
  13. מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.
  14. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת המסעדה ובמספר הסועדים. ישנם מיקרים שהחלפת המסננים תעשה בתדירות גבוהה יותר לפי שיקול דעתו של המחלקה.
  15. תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות, יש דרישות והנחיות נוספות להקמה ולאחזקת וטיפול במערכת המנדפים הארובה והמסננים. יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.
  16. דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתה של המחלקה לאיכות הסביבה. בכל מקרה, יש לתכנן בתא המסננים מקום להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש תוספת מסנן זה.
 4. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.
 5. תותר השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד ובתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ למבנה וכותלי העסק.
 6. יידרש הגשת חוו”ד אקוסטית למחלקת איכות הסביבה על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון:
  מקררים, מדחסים, מפוחים, מזגני אויר, רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת, השמעת המוזיקה ועוד,ככל שיידרש על ידי המחלקה.
 7. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.
 8. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית
  בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.
 9. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ על פי דרישתם.
 10. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 11. על העסק לעמוד בדרישות חוק ותקנות נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות.
 12. להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק, נדרש היתר שולחנות וכסאות. יש להגיש בקשה להיתר במחלקת רישוי וקידום עסקים.
 13. להפעלת העסק בלילה מעבר לשעה המותרת ( 24:00), נדרש היתר לילה. יש להגיש בקשה להיתר לילה במחלקת רישוי וקידום עסקים.
 14. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
  לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב על פי דרישתם.

4.2 ב’- בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילות הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

א. נותני אישור: משטרה (כמפורט בצו) ,משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות כמפורט בטיוטת המפרט האחיד על ידי נותני האישור וכמו כן חלות על העסק
חוקים, תקנות ,חוקי עזר, דרישות, מדיניות והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות של גורמי רישוי ברשות הרישוי כגון: המחלקה לאיכות הסביבה, מינהל ההנדסה, מחלקת התברואה, וטרינר העירייה, מהנדס העירייה, וועדה מקומית ועוד, המעורבים על פי הצורך העניין, בהליכי הרישוי לפריט זה.

חשוב להדגיש כי בתקנות רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) תשמ”ג -1983 מפורט בין השאר מהו סוג המזון המותר להכנה ולצריכה במקום, במזנון, ובסוגי העסקים המוגדרים כבית אוכל אחר. למשל:- בפיצרייה, במזנון בורקס, במזנון לפלאפל.

תשומת ליבכם כי פריט זה כולל גם משלוח מזון. לפיכך על העסק המכין את המזון ומקבל הזמנות למשלוח לכתובת הלקוח, להוציא
רישיון עסק למשלוח המזון ולא החברה/גוף המשנע את המזון ואין צורך לעניין זה ברישוי על פי פריט 4.2 ג’.

ב. דרישות העירייה:

 • העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של מחלקת איכות הסביבה בעירייה.
 • על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון, הצלייה והאפייה אשר
  בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.
 • לחבר את המנדף /מנדפים למערכת סינון ריחות הכוללת :
  1. מסנן שמן ומסננים מיקרוניים 40% ו- 60%.
  2. מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.
  3. מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק”ג פחם לכל 1000 מק”ש אויר מטופל).
  4. משקע אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן. המשקע יותקן על פי הנחיית המחלקה לאיכות הסביבה שתינתן בשלב הטיפול בבקשה לרישיון).
  5. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.
  6. חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ’ מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק.(במקרים חריגים ומיוחדים המחלקה תשקול אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).
  7. במידה ומשטח העסק קיים פיר ייעודי לארובה הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. במידה ואין פיר לגג העליון, העסק יצטרך להגיש בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית להקמת ארובה חיצונית אל הגג העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .
  8. מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.
  9. מומלץ ועדיף ככל שניתן, להתקין את תא המסננים והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת. יש להעביר למחלקה לאיכות הסביבה לבדיקתה ואישורה מפרט טכני מלא של מערכת המסננים והארובה טרם ביצוע ההתקנה.
  10. יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה. יש להעביר למחלקה העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה. באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על האישורים, קבלות) לפי הקריטריונים הבאים:
   1. מסננים מיקרוניים ,עד שלושה חודשים.
   2. משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.
   3. מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.
 1. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת המסעדה ובמספר הסועדים. שנם מיקרים שהחלפת המסננים תעשה בתדירות גבוהה יותר לפי שיקול דעתו של המחלקה
 2. תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות, יש דרישות והנחיות נוספות להקמה ולאחזקת וטיפול במערכת המנדפים הארובה והמסננים. יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.
 3. דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתו של המחלקה לאיכות הסביבה. בכל מקרה, יש לתכנן בתא המסננים מקום להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש תוספת מסנן זה.
 • יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.
 • תותר השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד ובתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ למבנה וכותלי העסק.
 • יידרש הגשת חוו”ד אקוסטית למחלקה, על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון: מקררים, מדחסים, מפוחים, מזגני
  אויר, רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת, השמעת המוזיקה ועוד ,ככל שיידרש על ידי המחלקה.
 • מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.
 • מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית
  בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.
 • יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ על פי דרישתם.
 • יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 • על העסק לעמוד בדרישות חוק ותקנות נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות.
 • להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק, נדרש היתר שולחנות וכסאות .יש להגיש בקשה להיתר במחלקת רישוי וקידום עסקים.
 • להפעלת העסק בלילה מעבר לשעה המותרת( 24:00), נדרש היתר לילה. יש להגיש בקשה להיתר לילה במחלקת רישוי וקידום עסקים.
 • שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
  לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב על פי דרישתם.

4.2 ג’- הכנת מזון למכירת ולצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה’

א. נותני אישור: משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • על העסק חלות הוראות חקיקה רבות הכוללות בין השאר את החוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע”ו -2015 תקנות רישוי
  עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ”ג- 1983 ותקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה לעסקים לייצור מזון) התשל”ג -1972,
 • הנחיות משרד הבריאות לעניין זה המפורסמות מעת לעת ועל פי כל דין.
 • תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות, חוקי עזר, דרישות, מדיניות והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות של גורמי רישוי
  ברשות הרישוי כגון מחלקת איכות הסביבה בעירייה ,מינהל ההנדסה, מחלקת תברואה, וטרינר העירייה, מהנדס העירייה, וועדה
 • מקומית ועוד, המעורבים על פי הצורך והעניין, בהליכי הרישוי לפריט זה.
 • נדרש רישיון ייצרן ממשרד הבריאות.

ב. דרישות העירייה:

העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של מחלקת איכות הסביבה בעירייה.

על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון, הצלייה והאפייה
אשר בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.

לחבר את המנדף /מנדפים למערכת סינון ריחות הכוללת :

 1. מסנן שמן ומסננים מיקרוניים 40% ו- 60%.
 2. מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.
 3. מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק”ג פחם לכל 1000 מק”ש אויר מטופל).
 4. קיימת אפשרות, בהתאם לסוג המזון המוכן בעסק, לדרישה להתקנת משקע אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן.המשקע יותקן רק על פי דרישת המחלקה שתינתן בשלב הטיפול בבקשה לרישיון).
 5. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.
 6. חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ’ מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק .(במקרים חריגים ומיוחדים המחלקה תשקול אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).
 7. במידה ומשטח העסק קיים פיר ייעודי לארובה הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. במידה ואין פיר לגג העליון ,העסק יצטרך להגיש בקשה לוועדה המקומית להיתר בנייה להקמת ארובה חיצונית אל הגג העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .
 8. מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.
 9. מומלץ ועדיף ככל שניתן ,להתקין את תא המסננים והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת. יש להעביר למחלקה לאיכות הסביבה לבדיקתה ואישורה מפרט טכני מלא של מערכת המסננים והארובה טרם ביצוע ההתקנה.
 10. יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה. יש להעביר למחלקה העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה. באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על האישורים וקבלות) לפי הקריטריונים הבאים:
  • מסננים מיקרוניים ,עד שלושה חודשים.
  • משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.( ככל שהותקן).
  • מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.
 11. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת העסק ובמספר הסועדים. יש מיקרים שהחלפת המסננים תעשה בתדירות גבוהה יותר לפי שיקול דעת המחלקה.
 12. תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות והתקנים, יש דרישות והנחיות נוספות להקמה ולאחזקת וטיפול במערכת המנדפים הארובה והמסננים. יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.
 13.  דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתו של נציג מחלקת איכות הסביבה. בכל מקרה יש לתכנן בתא המסננים מקום להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש תוספת מסנן זה. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.

יידרש הגשת חוו”ד אקוסטית למחלקה, על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון: מקררים, מדחסים,
מפוחים, מזגני אויר, רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת, פעילות רכבי/קטנועי המשלוחים ועוד, ככל שיידרש על ידה.

מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
מטופלים למערכת הביוב הציבורית. יש להסדיר תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם לעניין זה.

מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

יש לתאם מול מחלקת התברואה את ההסדרים, המתקנים והאמצעים לפינוי אשפה מהעסק.

יש לתאם מול מינהל ההנדסה את ההסדרים לחנית כלי הרכב ( מכל הסוגים) של המשלוחים.

שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה.
קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב , על פי דרישתם.

4.3 בית קירור

4.3 א’ לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

נותני אישור: משרד הגנת הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 1. תשומת ליבכם כי נדרש רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון.
 2. המשרד להגנת הסביבה בין שאר דרישותיו, פרסם תנאים מטעמו לגבי מערכות קירור באמוניה וכן המשרד תדרוש ייתן הנחיות לגבי
  שימוש בגזי קירור שאינם פוגעים בשכבת האוזון. לעניין זה בהתאם לסוגי גזי הקירור וכמותם הכוללת בשימוש העסק, קיימת אפשרות שהעסק יידרש גם להיתר רעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה.
 3. משרד הבריאות בין שאר דרישותיו לסוג עסק כאמור, ייתן על פי הצורך והעניין את דרישותיו לעניין הובלה אל ומהעסק. יש לבדוק
  במחלקת רישוי וקידום עסקים לגבי הצורך ברישיון הובלה ועל מי ( העסק/המוביל) חלה החובה לכך.


ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת מחלקת איכות סביבה בעירייה יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.
 2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת המחלקה יקים העסק מתקנים ואמצעים
  לעניין זה, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה.
 3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק.
 4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
  מעובדים למערכת הביוב הציבורית.
 5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
  הציבורית בהתאם לגודל העסק.
 6. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 7. ווטרינר העירייה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .

4.3 ב’ למזון אחר ומרכיביו

נותני אישור: משרד הגנת הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 1. תשומת ליבכם כי נדרש רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון.
 2. המשרד להגנת הסביבה בין שאר דרישותיו, פרסם תנאים מטעמו לגבי מערכות קירור באמוניה וכן המשרד תדרוש ייתן הנחיות לגבי
  שימוש בגזי קירור שאינם פוגעים בשכבת האוזון. לעניין זה בהתאם לסוגי גזי הקירור וכמותם הכוללת בשימוש העסק, קיימת אפשרות שהעסק יידרש גם להיתר רעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה.
 3. משרד הבריאות בין שאר דרישותיו לסוג עסק כאמור, ייתן על פי הצורך והעניין את דרישותיו לעניין הובלה אל ומהעסק. יש לבדוק
  במחלקת רישוי עסקים לגבי הצורך ברישיון הובלה ועל מי( העסק/המוביל) חלה החובה לכך.


ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה , יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.
 2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת המחלקה יקים העסק מתקנים ואמצעים
  לעניין זה, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה
 3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק.
 4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
  מעובדים למערכת הביוב הציבורית.
 5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
  הציבורית בהתאם לגודל העסק.
 6. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 7. ווטרינר העירייה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק 

4.4 ז’ טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

א. נותני אישור: משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד הכלכלה ותעשייה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).

 1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד’.
 2. נותני האישור ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק, בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.
 3. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים ,הליכי הייצור, מהי
  התפוקה המתוכננת, מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור, כמויות מאוחסנות יומיות , מיקום האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש),שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד.


ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה, יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.
 2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת המחלקה יקים העסק מנדפים מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה.
  תשומת לב – כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.
 3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק.
 4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
  מעובדים למערכת הביוב הציבורית.
 5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.
  יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.
 6. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 7. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
  לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב על פי דרישתם.
 8. ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק 

4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

4.6 א’ ייצורו, עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טון ליום, ייצורו ,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טון ליום

א. נותני אישור: משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד הכלכלה ותעשייה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד) ,משרד הבריאות כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד’.
 2. בנוסף לרישיון עסק, נדרש גם רישיון ייצרן משירות המזון במשרד החקלאות .
 3. נותני האישור /רישיון ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק, בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.
 4. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים הליכי הייצור, מהי התפוקה
  המתוכננת, מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור, כמויות מאוחסנות יומיות, מיקום האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש), שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד.


ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה, יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.
 2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת המחלקה יקים העסק מנדפים ,מסננים מתאימים
  וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה.
 3. תשומת לב – כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.
 4. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק.
 5. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
  מעובדים למערכת הביוב הציבורית.
 6. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
  הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.
 7. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.
 8. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 9. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
  לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב על פי דרישתם.
 10. ווטרינר העירייה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק.

4.6 ג’ אחסונו

א. נותני אישור: משרד הבריאות ,כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 1. בין שאר החוקים, התקנות והצווים תשומת ליבכם לנדרש בחוק הגנה על בריאות הציבור(מזון),התשע”ו-2015,לרבות רישיון אחסנה ורישיון
  הובלה מטעם משרד הבריאות, הכרוך גם בתשלום אגרות.
 2. יש לפנות ללשכת הבריאות לקבלת הנחיות .


ב. דרישות העירייה :

 1. מחלקת איכות הסביבה בעירייה וככל שיידרש בהתאם לפעילות והיקף העסק, תיתן דרישות בנושאי רעש ואקוסטיקה ממערכות
  העסק מערכות קירור כולל גזי הקירור והיתר רעלים ככל שיידרש, איוורור העסק ומניעת זיהום אוויר, ונושאים סביבתיים נוספים ככל שימצא לנכון.
 2. ככל שתהיה פעילות הובלת מזון, יינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כולל קביעת שעות
  הפעילות ,על פי דרישת המחלקה
 3. יש לתאם מול מינהל הנדסה את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב.
 4. ווטרינר העירייה ולאחר ביקורת בעסק ייתן הנחיותיו/דרישותיו לעסק.
 5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה ופסולת למיחזור.
 6. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את דרישותיו לאספקת מים, שפכים ומז”ח.

4.6 ד’ הובלתו, הפצתו או חלוקתו

א. נותני אישור: משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

תשומת ליבכם ובנוסף על פי כל דין :

 1. בעלים של משאית/משאיות להובלת מזון בקירור, המתגורר בתחום העירייה, הפועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד כלשהוא, את
  המשאית/משאיות הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנה נקודתית ובפניה ישירה לטלפון נייד שלו, לבעל המשאית/משאיות אין משרד בתחום העירייה ,חייב בהוצאת רישיון עסק לפי פריט זה.
 2. על בעל המשאית/משאיות להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.
 3. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.
 4. בעל המשאית/משאיות אינו נדרש להגיש תוכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד.
 5. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .
 6. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון.
 7. העתק רישיון העסק ,כולל רשימת כלי הרכב יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
 8. במקרה של החלפת כלי רכב, יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים בעירייה לעדכן את רשימת כלי הרכבה הנכללים ברישיון.
 9. לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים, שכן העסק נייד וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד.
 10. לכלי רכב המובילים מזון מחוץ לתחום העירייה אל תחום העירייה, יינתן רישיון עסק על ידי רשות הרישוי ביישוב שבו ממוקם ופועל משרד העסק.


ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כלל קביעת שעות הפעילות ,על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה.
 2. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב .
 3. יש לפנות לווטרינר העירייה לקבלת הנחיותיו ודרישותיו, ככל שיהיו, לעיסוק זה.

4.6 ה’- הסעדה (קייטרינג)- כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים( תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל”ב-1972

א. נותני אישור: משרד הבריאות ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 • תשומת ליבכם כי על העסק לעמוד בין השאר בנקבע בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון),התשל”ב-1972
  ובנקבע בחוק הגנה על בריאות הציבור ( מזון) התשל”ו- 2015.
 • משרד הבריאות יקבע את השטחים המינימליים והחדרים והאמצעים והמתקנים הנדרשים לניהול העסק וכן את מפרט הדרישות המלא
  הנדרש, זאת על פי הפעילות הספציפית, התפריט ,כמות המזון, דרכי הכנת המזון וכיוצא בזה.
 • לעיסוק זה נדרש בין השאר גם רישיון ייצרן מטעם משרד הבריאות.


ב. דרישות העירייה:

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה
  יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים,
 2. מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.
 3. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת המחלקה יקים העסק מנדפים, מסננים מתאימים
  וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה.
 4. תשומת לב – כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.
 5. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק.
 6. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
  מעובדים למערכת הביוב הציבורית.
 7. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
  הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי
 8. הצורך.
 9. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.
 10. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 11. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
  לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב על פי דרישתם.

4.6 ו’ ייצורו, עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום, ייצורו ,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום

א. נותני אישור: משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד’.
 • בנוסף לרישיון עסק ,נדרש גם רישיון ייצרן משירות המזון במשרד החקלאות .
 • נותני האישור /רישיון ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק, בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.
 • תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים הליכי הייצור, מהי התפוקה
  המתוכננת, מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור, כמויות מאוחסנות יומיות, מיקום
 • האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש),שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד.


ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חוו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.
 2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת מחלקת איכות סביבה יקים העסק מנדפים, מסננים
 3. מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה.
 4. תשומת לב – כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.
 5. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק.
 6. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
  עובדים למערכת הביוב הציבורית.
 7. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
  הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.
 8. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.
 9. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 10. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
 11. לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים והביוב על פי דרישתם.
 12. ווטרינר העירייה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק.

4.7 מזון לרבות משקאות- מכירתו

4.7 א’- קיוסק

א. נותני אישור: משרד הבריאות (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד .

 • יובהר כי החוק אינו מגדיר מהו “קיוסק”. אך הגדרת המונח מצויה בתנאי משרד הבריאות לקיוסקים אשר הוצאו מכוח פקודת מלאכות
  ותעשיות (הסדרתן) משנת 1927.
 • על פי הפסיקה, בקיוסק ימכרו מוצרים ובכללם מוצרי מזון לאכילה בלבד כולל כריכים מוכנים ,ללא כל התעסקות או טיפול כלשהוא
  במזון וללא כל הליך כגון הכנה, ערבוב, חיתוך ,טיגון, בישול, חימום וכיוצא בזה.
 • מדובר במכירה והגשת המוצר ללא צורך בהשתהות ובהמתנה של הלקוח.
 • בקיוסק לא ימכרו מוצרי חלב, בשר או מוצרים קפואים ומשקאות משכרים מכל סוג שהוא.
 • כל “עיסוק” במזון יהפוך את העסק לטעון רישוי על פי פריט רישוי ‘בית אוכל’.


ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק .
 2. חל איסור על הפעלת מערכת הגברה והשמעת מוזיקה הנשמעת מחוץ לכותלי העסק.


4.7 ב’- מרכול מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

א. נותני אישור: משרד הבריאות (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • מצאנו לנכון להבהיר כי “טיפול במזון” מוגדר בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),התשס”ט-2009.
  ראיית העיסוק ברוכלות מזון אומצה לכלל העסקים המטפלים במזון.
 • “טיפול במזון” כולל חיתוך ופריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפיה, חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מחדש,
  או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון.
 • לכן, כל מכירת מזון שאינו ארוז כפי שבעל העסק רכש אותו ובכלל זה למשל פריסת נקניק, פריסת גבינות, ייחשב לטיפול במזון.
 • במרכול מותר למכור משקאות משכרים, שלא לצריכה במקום.


ב. דרישות העירייה:

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה ,יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק, כולל רכבי משלוחים ( ככל שפועלים).
 2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
 3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק.
 4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
  מעובדים למערכת הביוב הציבורית.
 5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
  הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.
 6. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘כין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 7. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי החניה לעסק וחניית רכבי/קטנועי השליחות.
 8. חל איסור על השמעת מוזיקה הנשמעת אל מחוץ לכותלי העסק.

4.7 ג’- אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

א. נותני אישור: משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • על העסק לעמוד בנדרש בחוקים תקנות ,חוזרי מנכ”לים ,הנחיות רבות, לפיקוח על מכירת בשר ומוצרים מן החי.
 • משרד הבריאות פרסם ב-8.4.2016 בחוזר מספר 5/2016, הנחיות בנוגע לתנאים התברואיים הנדרשים לשם קבלת אישורו לניהול
  עסק של אטליז או מחלקת בשר בתוך מרכול. יש לבדוק עדכניות.
 • חלק מסוגי אטליזים נדרשים גם לרישיון ייצרן כמפורט בחוזר.
 • להכנת ומכירת עוף בגריל בעסק, נדרש פריט רישוי נוסף-4.2 ג’.
 • רק אטליז בעל רישיון ייצרן ,רשאי לבצע פעילות של הכנת מזון כגון: טיגון, בישול, אפיה וכיוצא בזה.
 • מומלץ לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים ולמשרדי נותני האישור, לקבלת מידע מוקדם
 • תשומת ליבכם כי תוקף הרישיון לאטליז הוא שנה אחת !


ב. דרישות העירייה:

 1. במפרט האחיד הכללי של העירייה, פורסמו דרישות והנחיות ווטרינר העירייה.
 2. בשל סוגי הפסולת ושאריות מזון מן החי, יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק כולל שקיות אחסון הפסולת ואחזקתה בקירור מתאים עד למועד הפינוי.
 3. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
  מעובדים למערכת הביוב הציבורית .
 4. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת
  הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.
 5. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 6. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.
 7. במידה ובעסק יהיה הכנת ומכירת עוף בגריל, מחלקת איכות סביבה תדרוש נקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר וריח מחוץ לכותלי
  העסק , כדוגמת מערכת נידוף, מסננים מפוח ובמקרים מסוימים אף הקמת ארובה אל מעל לגג מבנה העסק.

4.7 ד’- מרכול- כמשמעותו בפריט 4.7 ב’ , שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

א. נותני אישור: משרד הבריאות ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 • על העסק חלים בין השאר הוראות החוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע”ו-2015, תקנות רישוי עסקים( תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),התשס”ט-2009, הנחיות משרד הבריאות בנושא תנאי תברואה נאותים למרכולים-2011, חוקי עזר ככל שקיימים ועוד.
 • מצאנו לנכון להבהיר כי “טיפול במזון” מוגדר בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),התשס”ט-2009.
  ראיית העיסוק הזה ברוכלות מזון אומצה לכלל העסקים המטפלים במזון.
 • “טיפול במזון” כולל חיתוך ופריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפיה, חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מחדש,
  או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון.
 • במרכול מותר למכור משקאות משכרים, שלא לצריכה במקום.
 • למשלוח מזון לא נדרש רישיון עסק נפרד, היות ופריט זה כבר כלול בפריט 4.7 ד’.
 • במידה ובמרכול פועל גם אטליז, לרבות הכנת עופות בגריל, חלים עליו כל הדרישות המפורסמות במסמך זה לפריט 4.7 ג’.
  תשומת לב לנושא רישיון ייצרן נדרש.


ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק, על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה, יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים ,מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק, כולל רכבי משלוחים.
 2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
 3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק.
 4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים
  לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית .
 5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
  הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.
 6. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.
 7. במידה ובעסק יהיה הכנת ומכירת עוף בגריל, מחלקת איכות הסביבה תדרוש נקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר וריח מחוץ
  לכותלי העסק, כדוגמת מערכת נידוף, מסננים מפוח ובמקרים מסוימים אף הקמת ארובה אל מעל לגג מבנה העסק.
 8. יש להסדיר מול מינהל ההנדסה את הסדרי החניה והפריקה של העסק כולל רכבי השליחויות ככל שיהיו.

8 .4 – משקאות משכרים- פאב ,בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

א. נותני אישור: משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בנוסף על האמור במפרט האחיד, על העסק לעמוד בהוראות ובנקבע בתקנות .
 • בשל הרגישות והמורכבות לניהול עסק מסוג זה, מומלץ לפנות לקבלת מידע מוקדם לנותני האישור.
 • תשומת ליבכם כי הרישיון למכירת משקאות משכרים אינו ניתן לכל אדם והמשטרה רשאית משיקוליה, לסרב לבקשה לרישיון עסק
  כאמור.
 • איסור מכירת משקאות משכרים בין השעות 23:00 ועד 06:00 בבוקר למחרת, אינו חל על העסק.

ב. דרישות העירייה:

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה, יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: השמעת מוזיקה, מערכות קירור, מנועים, מדחסים,מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע כלל מחוץ לכותלי העסק.
 2. בעסקים המבקשים להשמיע מוזיקה ובמיוחד בצמידות/סמיכות למגורים, יחולו מגבלות מחמירות על עוצמת המוזיקה,
  מניעת מוזיקה הנשמעת מחוץ לכותלי העסק, דרישה להקמת מבואה אקוסטית, בידוד אקוסטי ועוד על פי דרישת מחלקת איכות הסביבה. יתכן ,על פי הצורך, שייאסר לחלוטין השמעת מוזיקה.
 3. במידה ובעסק יוכן ויוגש גם מזון ,תדרוש מחלקת איכות הסביבה נקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
  על פי דרישת המחלקה יקים העסק מנדפים, מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש
 4. לאישור המחלקה. תשומת לכם כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.
 5. במידה ובעסק יש גם מטבח להכנת מזון, יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לבירור מהם השטחים הנוספים/שינויים הנדרשים
  בעסק לעיסוק זה ( מחסן, אולם ישיבת קהל, שירותים ועוד).