עיריית כרמיאל

קבוצה 5 – מים ופסולת

5.1 אשפה ופסולת , למעט פסולת חומרים מסוכנים

5.1 א’- תחנת מעבר ומיון

א. נותני אישור:המשרד להגנת הסביבה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסמה (למועד כתיבת מסמך זה) טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור.

 • לעסק מסוג זה נדרשים אישורים והיתרים מיוחדים במינם משום אופיו של העסק יש לבדוק ולבחון מול מחלקת רישוי וקידום עסקים לגבי
  מיקום העסק ,גודלו ואופן תפעולו.
 • על העסק חלים בין השאר החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחום עיסוק זה לרבות :תקנות למניעת מפגעים( מניעת רעש),התשנ”ג-1992
  תקנות למניעת מפגעים( רעש בלתי סביר), התש”ן-1990, תקנות למניעת מפגעים(איכות אויר), התשנ”ב-1992,
 • תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) התש”ן-1990,תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ”א -1990, תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים),התשנ”ז-1997,תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת),התשנ”ח-1998, חוק המים, התשי”ט-1959.

 

ב. דרישות העירייה :

 • חל איסור להקים עסק מסוג זה באזורי המגורים ברחבי העירייה .
 • טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חוו”ד ממינהל ההנדסה, מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, מהמשרד להגנת הסביבה והנחיות
  ממחלקת רישוי וקידום עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק מסוג זה במקום המבוקש.
 • לסוגים מסוימים של עסק כאמור יידרש ,על פי העניין, הקמת מבנה סגור מכל צדדיו ועבריו ונקיטת כל האמצעים למניעת רעש וזיהום
  אויר מחוץ למבנה.
 • יידרש הקמת גידור היקפי אטום בגובה של 2 מטר לפחות מסביב לשטח העסק.
  יידרש התקנת שילוט חיצוני ,שבו יפורט שם בעל העסק, מענו מספר הטלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו במשך כל שעות היממה ואיסור
  הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק.
 • יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת פיזור מזהמים לרבות אבק ותשטיפים וגרימת מטרדים, מחוץ לשטח העסק.
 • בעל העסק יוודא ניקוי שטח תחנת המעבר והמיון מלכלוך ושאריות פסולת, אחת ליום לפחות בסוף יום העבודה.
 • בעל העסק ו/או מי מטעמו ,לא יבעיר פסולת בעסק וינקוט בכל האמצעים למניעת הבערת פסולת בעסק ובסמוך לגדרות העסק מחוץ
  לעסק.
 • גובה ערמות הפסולת בעסק, לא יעלה בכל עת על גובה הגדר ההיקפית של העסק.
 • כלי הרכב המובילים פסולת אל העסק ומהעסק, יהיו מכוסים כך שימנע פיזור הפסולת ונזילת תשטיפים מהם, כולל בשטח העסק.
  בעל העסק יגיש למחלקת רישוי וקידום עסקים ולמחלקת איכות הסביבה בעירייה תכנית הפעלה לביצוע מיון והפרדת הפסולת
  למרכיביה בתחנת המעבר תוך פירוט בין השאר של מקורות הפסולת, סוגי הפסולת, אופן ההפרדה והמיון, פירוט המתקנים השונים והטכנולוגיה בשימוש, כמות הפסולת המופרדת לכל סוג, אופן האחסון של החומרים המופרדים, יעדי הפינוי של סוגי הפסולת השונים וכל נתון אחר שיידרש לעניין זה על ידי העירייה.
 • בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק ליעדים שנקבעו, אלא אם כן הפסולת מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור או
  לשימוש חוזר.
 • יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את התנאים והדרישות להזרמת השפכים למערכת הביוב הציבורית.
  יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי תנועת כלי הרכב מובילי הפסולת אל ומהעסק.

5.1 ב’ איסופה, הובלתה

נותני אישור :המשרד להגנת הסביבה (לידיעה). לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • המשרד להגנת הסביבה רשאי לדרוש כנותן אישור לידיעה ועל פי שיקוליו, קיום מלוא הדרישות והתנאים הכלולים במפרט האחיד כגון:
  פירוט של סוגי הפסולת, יעדי פינויה (מטמנה, תחנת מעבר, מתקן טיפול, מקום אחר),מקום אחסון כלי האצירה, פעילות תחזוקת כלי האצירה, ניקויים, שטיפתם, תדלוק כלי הרכב המשמשים להובלה ועוד.
 • בנוסף, העסק יידרש בין השאר לנקוט בכל האמצעים למניעת פיזור או התעופפות פסולת אל מחוץ לכלי האצירה של כלי הרכב, דליפה של תשטיפים, מניעת ריחות, רעש בלתי סביר, זיהום אוויר כולל אבק ועוד.
 • יידרש סימון ושילוט כלי הרכב כמפורט במפרט האחיד.
 • יידרש תיעוד כולל תעודות משלוח, אישורי ביצוע הטמנה וכניסה לאתרי טיפול בפסולת וכיוצא בזה .

 

ב. דרישות העירייה :

 1. בעלים של משאית/משאיות להובלת אשפה ופסולת ,המתגורר בתחום העירייה, הפועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד כלשהוא, את
  המשאית/משאיות הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות ,את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנה נקודתית ובפניה ישירה לטלפון הנייד שלו ,לבעל המשאית/משאיות אין משרד בתחום העירייה, חייב בהוצאת רישיון עסק לפי פריט זה.
 2. על בעל המשאית/משאיות להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.
 3. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.
 4. בעל המשאית/משאיות אינו נדרש להגיש תוכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד.
 5. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .
 6. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון.
 7. העתק רישיון העסק ,כולל רשימת כלי הרכב יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
 8. במקרה של החלפת כלי רכב, יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים בעירייה לעדכן את רשימת כלי הרכב הנכללים ברישיון.
 9. לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים, שכן העסק נייד וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד.
 10. לכלי רכב המובילים אשפה ופסולת מחוץ לתחום העירייה אל תחום העירייה, יינתן רישיון עסק על ידי רשות הרישוי ביישוב שבו ממוקם
  ופועל משרד העסק.
 11. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר מפעילות כלי הרכב של העסק כולל קביעת שעות הפעילות ,על פי דרישת מחלקת איכות
  הסביבה בעירייה.
 12. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב.

 

5.1 ג’-טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית. לעניין זה, טיפול- לרבות עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה.

א.נותני אישור: משרד הגנת הסביבה , כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • תשומת ליבכם כי פסולת אלקטרונית נכללת בפריט רישוי זה. פסולת אלקטרונית מוגדרת בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשל”ב- 2012.
  על פי צו רישוי עסקים,
 • המשרד להגנת הסביבה כנותן אישור לפריט זה, פטור מכתיבת מפרט אחיד לפריט זה. דרישותיו יינתנו בהתאם למהות הבקשה, סוגי הפסולת והטיפול המבוקש בפסולת.
 • דרישות כבאות והצלה מפורטות במפרט מטעמו. יש לבדוק עדכניות.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. חל איסור להקים עסק מסוג זה באזורי המגורים ברחבי העירייה .
 2. טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חוו”ד ממינהל ההנדסה, מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, מהמשרד להגנת הסביבה והנחיות
  ממחלקת רישוי וקידום עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק מסוג זה במקום המבוקש.
 3. הנחיות העירייה גורמי הרישוי בעירייה ,יינתנו בהתאם למהות הבקשה.

 

5.2 ב’ – מי שתייה – מיתקן לטיפול בהם ; לעניין זה, “טיפול”- למעט התפלה וחיטוי.

א. נותני אישור : משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד( למועד כתיבת מסמך זה).

 • הפעלת עסק לפי הפריט האמור, הינה מורכבת מאד ודורשת היתרים מיוחדים מרשויות המדינה כולל מיקום ואישורים מהוועדה המקומית
  לתכנון ובניה .
 • על העסק חלים בין השאר חוק המים- התשי”ט- 1959, חוק מחלקתי מים וביוב, תשס”א-2001, חוק הפיקוח על קידוחי מים,תשט”ו-1955,
  חוק הרשויות המקומיות, (ביוב)-התשכ”ב-1982, חוק בריאות העם ותקנותיו לעניין זה, תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע”ג-2013, הנחיות משרד הבריאות לטיפול וניטור מתקן טיפול מי שתייה-אפריל 2017 ,הנחיות רשות המים, תנאי מסגרת של המשרד להגנת הסביבה, תקנות המים השונות לעניין מניעת זיהום מים ועוד.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חוו”ד ממינהל הנדסה, מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, ממחלקת איכות הסביבה בעירייה והנחיות ממחלקת רישוי וקידום עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק מסוג זה במקום המבוקש.
 2. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. לפי דרישה של מחלקת איכות הסביבה יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חוו”ד/דו”ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק.
 3. על העסק חלים מרחקי בטיחות והפרדה משימושים רגישים. יש לפנות למחלקת איכות הסביבה ולמינהל ההנדסה לבירור המרחקים הנדרשים.

 

5.3 שפכים וקולחין

5.3 ג’- הובלתם במכליות

א. נותני אישור:- משרד הגנת הסביבה ( לידיעה) משרד הבריאות ( לידיעה). לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • המשרד להגנת הסביבה על פי שיקוליו, רשאי לתת דרישות והנחיות כמפורט במפרט האחיד שפורסם.
 • משרד הבריאות על פי שיקוליו, רשאי לתת דרישות והנחיות כמפורט במפרט האחיד שפורסם.
 • בין השאר, על העסק לעמוד בנדרש בחוק חומרים מסוכנים, התשנ”ג-1993, תקנות המים (מניעת זיהום מים)בורות ספיגה ובורות רקב),
  התשנ”ב- 1992,תקנות רישוי עסקים(סילוק פסולת חומרים מסוכנים),התשנ”א-1990, פקודת בריאות העם-1940,תקנות בריאות העם(התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת),התשנ”ב-1992,תקנות בריאות העם( תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש”ע- 2010, חוק שירותי הובלה ועל פי כל דין . תשומת ליבכם ובנוסף על פי כל דין :- בעלים של משאית/משאיות לשאיבת/הובלת שפכים וקולחין ,המתגורר בתחום העירייה, הפועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד
  כלשהוא, את המשאית/משאיות הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות, את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנה נקודתית ובפניה ישירה לטלפון הנייד שלו, לבעל המשאית/משאיות אין משרד בתחום העיר, חייב בהוצאת רישיון עסק לפי פריט זה.
 • על בעל המשאית/משאיות להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.
 • כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.
 • בעל המשאית/משאיות אינו נדרש להגיש תוכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד.
 • בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך
  לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .
 • הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון.
 • העתק רישיון העסק כולל רשימת כלי הרכב ,יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
 • במקרה של החלפת כלי רכב, יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים בעירייה לעדכן את רשימת כלי הרכב הנכללים ברישיון.
 • לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים, שכן העסק נייד וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד.
 • לכלי רכב המובילים שפכים/קולחין מחוץ לתחום העירייה אל תחום העירייה, יינתן רישיון עסק על ידי רשות הרישוי ביישוב שבו ממוקם ופועל משרד העסק.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר וזיהום אוויר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כלל קביעת שעות הפעילות, על פי דרישה של מחלקת איכות הסביבה בעירייה.
 2. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב .