עיריית כרמיאל

קבוצה 6 – מסחר ושונות

6.1 – אחסנה -מקום המיועד לאחסנה שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו ששטחו 50 מ”ר ומעלה בין מקורה ובין שאינו מקורה , למעט מחסן הצמוד לחנות מכירה קמעונאית שעיקר תכליתו לשרת אותה

א. נותני אישור: כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
 2. יש לתאם מול מינהל הנדסה את דרישותיהם/הנחיותיהם לנושאי פריקה וטעינה ככל שיידרש.
 3. תשומת ליבכם כי כל מחסן מזון ללא קשר לגודלו, טעון רישוי לפי פריט 4.6 ג’ (אחסנת מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם).

 

6.2 – חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות

א. נותני אישור: משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • העסק הינו עסק גדול שבו יש קהל רב והתקהלות והיבטי בטיחות והיבטי אש רבים. מומלץ מאד לפני קבלת החלטה על הקמת עסק כאמור, לבדוק מול המשטרה וכבאות והצלה, את דרישותיהם.
 • תשומת ליבכם כי חנויות ששטחן פחות מ- 800 מ”ר הנמצאות בקניון שאין בו חברת ניהול, חייבות בכל זאת ברישיון עסק. יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים בעירייה לקבלת מידע לעניין זה.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. במידה ובעסק מופעלות מערכות מכניות רועשות לרבות מערכות
  קירור, העסק יידרש על פי הצורך, להגיש דו”ח אקוסטי למחלקת איכות הסביבה בעירייה.
 2. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את דרישותיהם/הנחיותיהם לנושאי חניה, פריקה וטעינה ככל שיידרש.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הנחיותיהם ודרישותיהם למכלי איסוף אשפה ופסולת למיחזור ופינויה.

 

6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

נותני אישור : המשרד להגנת הסביבה ( לידיעה), רשות כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • המשרד להגנת הסביבה פרסם מטעמו תנאי מסגרת סביבתיים לניקוי יבש וכן פרסם טיוטת מפרט אחיד מטעמו למכבסות וניקוי יבש הכוללים בין השאר תנאים מוקדמים, הוראות והנחיות למניעת זיהום אויר, מים וקרקע, חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת, סוגי מכונות מותרות לשימוש לניקוי יבש ועוד.
 • קיים תקן ישראלי 8230 לנושא בטיחות מכונות המשתמשות בחומרים לניקוי יבש.
 • קיימות מגבלות מרחק ומרחקי הפרדה ואיסור במקרים מסוימים על ניקוי יבש בבניין מגורים, בסמיכות לשימושים רגישים, בצמידות לעסקי מזון וכיוצא בזה. יש לפנות למשרד להגנת הסביבה ו/או למחלקת איכות הסביבה בעירייה ,לקבלת מידע בנושא.
 • חל איסור על הפעלה עצמית של הציבור של מכונות לניקוי יבש.
 • חדר כביסה המשרת רק את הדיירים במבנה או בקומת מגורים, אינו טעון רישוי עסק.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חוו”ד ממחלקת איכות הסביבה בעירייה והנחיות ממחלקת רישוי וקידום עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק מסוג זה במקום המבוקש. אישורים נוספים נדרשים בין השאר ממינהל ההנדסה.
 2. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
 3. ברוב המקרים, יידרש הקמת ארובה ממכונות הייבוש אל לגובה של 2 מטר לפחות מעל לגג הגבוה ביותר בבניין העסק.
 4. יש לפנות למחלקת איכות הסביבה בעירייה לקבלת מידע בנושא.
  יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את הסדרי הטיפול ופינוי השפכים מהעסק.

 

6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם- ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

נותני אישור : המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ותעשייה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד מטעם משרד הכלכלה ותעשייה וכבאות
והצלה.

 • דרישותיהם ותנאיהם למתן הרישיון מפורטים במפרט שפורסם.
 • המשרד להגנת הסביבה פטור (על פי צו רישוי עסקים) מכתיבת מפרט אחיד לפריט זה. דרישותיו ותנאיו יינתנו לאחר ביקורת בעסק ולימוד
  מהות ואופי וסוג הפעילות והפעולות המתבצעות בעסק.
 • חשוב לפרט למשרד להגנת הסביבה את מלוא הפעילות בעסק.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חוו”ד ממחלקת איכות הסביבה הנחיות ממחלקת רישוי וקידןם עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק מסוג זה במקום המבוקש. אישורים נוספים נדרשים בין השאר ממינהל ההנדסה.
 2. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
 3. יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה לרבות פסולת למיחזור.
 4. על העסק לתאם מול מחלקת ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה, פריקה וטעינה.
 5. על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את הסדרי הפינוי של השפכים.

 

6.8 קניון

הבהרות :

עקב ריבוי קניונים, מרכזי קניות, מרכזים מסחריים וכדומה ברשויות רבות , מצאנו לנכון להבהיר כדלקמן:

 • “קניון” מוגדר בצו רישוי עסקים, כמרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק פעילים לפחות, או ששטחו הכולל 1000 מ”ר לפחות. אין חשיבות למספר הקומות.
  כניסה במדרגות נעות מקומת החניה תיחשב גם היא לעניין זה לכניסה משותפת.
 • מרכז מסחרי בו לכל חנות יש כניסה ישירה מהרחוב או ממגרש חניה פתוח, לא יחשב לקניון.
 • במבנה משולב בו יהיו בקומת הקרקע חנויות הפונות לרחוב ואילו הקומה השנייה או הקומות העליונות או קומת המרתף הינם מבנה סגור כנקבע בהגדרת “קניון”, יידרש רישיון לניהול קניון ביחס לעסקים המצויים בקומות עליונות או במרתף, בלבד ובתנאי שמדובר ב-10 חנויות פעילות לפחות או בשטח כולל של 1000 מ”ר לפחות.
 • קיימים מרכזי קניות מתוחמים הפרוסים על שטחים נרחבים, כאשר המתחם כולו מגודר וניתן להיכנס אליו דרך מספר מצומצם של כניסות משותפות, במתחם קיימים עסקים שחלקם מקורים וחלקם בשטחים פתוחים.
 • בפסק דין נקבע, כי מתחם שכזה יהווה כולו “קניון” לצורך רישוי עסקים וכי חלקים מקורים במתחם אינם אלמנטים נפרדים בפני עצמם.
 • בפסק דין אחר נקבע כי עסקים המצויים במבנה שהוגדר כ”קניון” לא יוכלו לקבל רישיון עסק ללא שיהיה ברור מיהו הגוף האחראי לבטיחות המבנה (חברת ניהול או כל חלופה אחרת), אפילו אם כל עסק עומד בנפרד בדרישות כבאות והצלה.
 • במקרה שבו אין חברת ניהול לקניון, הרי שכל עסק ועסק בקניון יידרש להוציא רישיון עסק גם אם אינו טעון רישוי לפי פריט אחר כל שהוא במקרה זה על פי פריט 6.8 ב’ – עסק בקניון.
 • במקרה של מבנה משולב (חנויות הפונות לרחוב וחנויות בחלקו הסגור של המבנה )שאין בו חברת ניהול, הרי עסק בקומת הקרקע הפתוחה שאינו טעון רישוי על פי פריט אחר, לא יידרש להוציא רישיון עסק, אולם עסקים מסוג זה בקומות הסגורות יידרשו להוציא רישיון עסק על פי פריט 6.8 ב’

6.8 א’ קניון- ניהולו

א. נותני אישור : משטרה, משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה).

במרץ 2017 פורסמו הנחיות כבאות והצלה לקניונים ( יש לבדוק עדכניות).

ב. דרישות העירייה:

 1. חל איסור להפעלת דוכנים, דוכני מזון וכיוצא בזה בשטח הקניון ללא קבלת אישור/רישוי ממחלקת רישוי וקידום עסקים.
  ללא קשר לרישוי חברת הניהול ,סוגי עסקים מסוימים בקניון יידרשו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מתחומם.
  דגש מיוחד יינתן לעסקי מזון (מסעדות, בתי אוכל וכיוצא בזה) שיידרשו בין השאר להתקין ולהפעיל במטבחי העסק מנדפים, מסננים
 2. ניקוז העשן וריח אל מעל לגג העליון של הקניון ועוד. יש לפנות למחלקת איכות הסביבה בעירייה לקבל מידע לעניין זה.
 3. חל איסור על השמעת מוזיקה והפעלת מערכות הגברה בשטחים הציבוריים של הקניון. מותרת השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד בתוך
  העסקים ובתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ לכותלי העסק.
 4. יש להסדיר מול מינהל ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה, פריקה וטעינה של הקניון.
  יש להסדיר מול מחלקת התברואה את האמצעים והסדרי איסוף ופינוי האשפה לרבות פסולת למיחזור מהקניון.
  יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את הסדרי הטיפול ופינוי השפכים מהקניון

 

6.8 ב’ עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בצו רישוי עסקים

א. נותני אישור: משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

ב. דרישות העירייה :

מותרת השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד בתוך העסק ובתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ לכותלי העסק.
יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
יש להסדיר מול מחלקת התברואה את האמצעים והסדרי איסוף ופינוי אשפה לרבות פסולת למיחזור.

 

6.9 רוכלות

6.9 א’ רוכלות מזון

א. נותני אישור: משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

ב. דרישות העירייה :

 1. לרוכלות ניידת או נייחת ברחבי העירייה יש להגיש בקשה לרישיון עסק.
 2. הבקשה תוגש במחלקת רישוי וקידום עסקים.

 

6.9 ב’ רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בצו רישוי עסקים

א. נותני אישור: כבאות והצלה. על פי סוג העסק יקבעו נותני הרישוי האחרים. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

ב. דרישות העירייה:

 1. לרוכלות ניידת או נייחת ברחבי העירייה יש להגיש בקשה לרישיון עסק.
 2. הבקשה תוגש במחלקת רישוי וקידום עסקים.

 

6.9 ג’ רוכלות אחרת

א. נותני אישור: כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

ב. דרישות העירייה :

 1. לרוכלות ניידת או נייחת ברחבי העירייה יש להגיש בקשה לרישיון עסק.
 2. הבקשה תוגש במחלקת רישוי וקידום עסקים.

 

6.12 – עסק של אביזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

א. נותני אישור : משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).

 • תשומת ליבכם כי על פי סעיף 2 ה’ לחוק רישוי עסקים בעסק של אביזרי מין (כמפורט בחוק),תהא רשות הרישוי שלו רשאית להשתמש בסמכותה ( כמפורט בחוק) למנוע רישיונות לעסק כאמור במקום שיש בו משום פגיעה ממשית בקטינים או בדיירי המקום, איסור כניסה לעסק כאמור לקטינים מתחת לגיל 17, הגבלת צורת הפרסומות לעסק כאמור בחזית הפונה לרשות הרבים.
 • למען הסר ספק, אנו מדגישים כי על פי פסק דין, ביהמ”ש המחוזי מיום 28.8.17, עולה כי “מופע חשפנות לצורך מיני” אינו נכלל בהגדרת המונח ” בידור או מועדון” ואינו כלול בקבוצת רישוי 7.7 – עינוג ציבורי.

 

ב. דרישות עירוניות :

 1. חל איסור להקים ו/או להפעיל עסק מסוג זה במרחק של פחות מ -500 מטר ממוסד חינוכי, מוסדות דת ובמקומות העלולים לפגוע ברגשות הציבור, או בצביון האזור.
 2. חל איסור להקים או להפעיל עסק מסוג זה בבית מגורים או בבניין המשמש למגורים ולאחד או יותר מהשימושים הבאים:- תעשייה,
  מסחר, מלאכה, בידור .
 3. אין להקים ולהפעיל עסק מסוג זה ללא אישור בכתב ומפורש מאת רשות הרישוי, אשר בסמכותה להחליט בנושא ולקבוע את התנאים לכך.

 

6.14 מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית , שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו ” מוצרי עישון “- כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון , התשמ”ג- 1983

 

א. נותני אישור: משרד הבריאות ( לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד .

 • תשומת ליבכם כי משרד הבריאות אוסר עישון בעסק וכן איסור הקמת חדר עישון בתוך העסק. כמו כן, תשומת ליבכם כי יש חובת
 • רישוי לכל מוצרי העישון ובכללם כאלו שאינם טבק.

ב. דרישות העירייה:

יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.