עיריית כרמיאל

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

א. נותני אישור : משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 • המשטרה פרסמה מטעמה הוראות והנחיות לפריט זה, הכוללים בין השאר תנאים מוקדמים, תשתיות החניון לכלי הרכב של העסק, מיקום
  העסק, ניהול רשומה ועוד..
 • יש לפנות למשטרה לקבלת מידע מלא לעניין זה.
  כבאות והצלה, פרסמו מטעמם את דרישותיהם והנחיותיהם לפריט זה. יש לפנות אליהם לקבלת המידע המלא.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק ואין צורך לבקש רישיון לכל רכב בנפרד.
  העתק רישיון העסק, כולל נספח רשימת כלי הרכב, ימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
  במקרה של תוספת או החלפת כלי רכב, יש לפנות לרשות הרישוי ולעדכן את רשימת כלי הרכב הנכללים ברישיון.
 2. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת גרימת מטרדים מפעילות העסק.

 

8.3 ב’- הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

א. נותני אישור : כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 • על העסק חל בין השאר חוק שירותי הובלה.
  כבאות והצלה, פרסמו מטעמם את דרישותיהם והנחיותיהם לפריט זה. יש לפנות אליהם לקבלת המידע המלא.

 

ב. דרישות העירייה:

הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק ואין צורך לבקש רישיון לכל רכב בנפרד.
העתק רישיון העסק, כולל נספח רשימת כלי הרכב, יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
במקרה של תוספת או החלפת כלי רכב, יש לפנות לרשות הרישוי ולעדכן את רשימת כלי הרכב הנכללים ברישיון.
יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת גרימת מטרדים מפעילות העסק.

8.4 א’ הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

א. נותני אישור: משרד הגנת הסביבה (לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 • על העסק חלים ביו השאר צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשמ”ה -1985, חוק ותקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (דרישות המשטרה), הוראות ודרישות משרד התחבורה, הוראות ודרישות המשרד להגנת הסביבה, הוראות משרד החינוך ועל פי כל דין.
 • הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לסוסים, טעונה רישיון עסק על פי פריט זה.
 • יובהר כי רישוי העסק יעשה ברשות בה מצוי משרד העסק וממנו מתנהל העסק.
 • ברישיון העסק יצוין כי רכבי העסק חונים בעיר/יישוב/מקום אחר והרישיון אינו כולל חנית כלי רכב של העסק ברחוב/באזור בו העסק נמצא.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה של כלי הרכב של העסק.
 2. מחלקת איכות הסביבה בעירייה תדרוש על פי הצורך והעניין, נקיטת כל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדים ,רעש וזיהום אויר מפעילות העסק.

 

8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ”ה) ,למעט חלקים משומשים

8.6 א’ מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

א. נותני אישור : משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • על העסק חלים בין השאר תקנות התעבורה, צו יבוא חופשי התשע”א-2011 ,צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים
  לרכב) ,התשל”ט-1978 ועל פי כל דין.
 • על העסק חלים הוראות, הנחיות ודרישות המשטרה.
 • על העסק חלים הוראות, הנחיות ודרישות כבאות והצלה.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. טיפול אחר בעסק בכלי רכב, תיקונים, ניקוי ושטיפה וכדומה, מחייב רישוי עסק נוסף לאותם עיסוקים .יש לפרט למחלקת רישוי וקידום
  עסקים את כל העיסוקים הנוספים בעסק כולל בכלי הרכב, על מנת שמחלקת רישוי וקידום עסקים תבחן הצורך ברישיון נוסף לאותם עיסוקים.
 2. חל איסור על הצבת כלי רכב של העסק המיועדים למכירה או להשכרה, על שטחי חניה ציבוריים, על מדרכות, על מעבר להולכי רגל וכיוצא
  בזה.
 3. יש להסדיר מול אגף ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה של העסק לרבות חניה תפעולית כולל לכלי רכב מסחריים ככל שיהיו, הצבת
  תמרורים ככל שיידרש ועוד.
 4. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום קרקע ומי תהום מפעילות העסק לרבות מפעילות שטיפת כלי רכב וכן למניעת רעש וזיהום
  אויר מחוץ לכותלי/שטח העסק.
 5. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את הנדרש לפעילות שטיפת כלי הרכב ככל שיהיה, מיחזור מים, טיפול בשפכים וכיוצא
  בזה.
 6. יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי פינוי האשפה כולל פסולת למיחזור.

 

8.6 ב’ חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ”ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז’

א. נותני אישור : משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • על העסק לעמוד בדרישות והנחיות המשטרה כמפורסם על ידה.
 • על העסק לעמוד בדרישות והנחיות כאות והצלה כמפורסם על ידם.

ב. דרישות העירייה:

 1. על העסק לעמוד בין השאר בנדרש בהנחיות של הוועדה לתכנון ובנייה ,ככל שפורסמו , הכוללים נושאי עיצוב ,גידור, מבנה כניסה, שערים,שילוט, תמרור, מתקני בטיחות ועזר, אחזקה, חנית נכים, נגישות ועוד.
 2. יש לתאם מול הוועדה המקומית ומול אגף ההנדסה את דרישותיהם לעסק.
 3. שטח החניון יהיה סלול באספלט או בטון או חומר אטום אחר, על מנת למנוע אבק.
 4. קיימת אפשרות לדרישה להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי. הוועדה המקומית תיתן דרישות לעניין זה.
 5. חל איסור מוחלט על כניסת וחנית כלי רכב הנושאים חומרים מסוכנים כמוגדר בחוק החומרים המסוכנים.
 6. המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה תדרוש על פי הצורך נקיטת אמצעים למניעת רעש וזיהום אויר בדגש כשהחניון סמוך
  לשימושים רגישים כגון: מוסד חינוכי, גן ילדים, בתי מגורים וכיוצא בזה.
 7. פעילות נוספת בעסק של רחיצה, תדלוק, תיקונים, התקנת אביזרים וכיוצא בזה של כלי רכב אסורה. לפעילות נוספת זו נדרש להגיש
  בקשה לרישיון עסק לפריטים אלה. מחלקת רישוי וקידום עסקים תבחן האפשרות למתן רישוי לפריטים אלה.
 8. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה מהעסק.

8.6 ג’ רחיצתם

א. נותני אישור : כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 • על העסק חלים בין השאר החוק למניעת מפגעים , התשכ”א- 1961, תקנות למניעת מפגעים( רעש בלתי סביר) התש”ן 1990, תקנות
  למניעת מפגעים ( מניעת רעש) התשנ”ג- 1992,חוק המים, התשכ”א-1961,חוק אויר נקי -2008 ועל פי כל דין.
 • ההנחיות והדרישות חלים על שיטת רחיצה ממוכנת וידנית.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. בעל העסק לא יפעיל כל מכשיר או אבזר לרחיצה וניקוי של כלי רכב במים ולא ירשה שישתמשו בכל מכשיר או אבזר כאמור,
  אלא אם כן הותקנה בו מערכת למיחזור מי השטיפה.
 2. במקרה של רחיצה ידנית לא ממוכנת, מותר להשתמש במכשיר או באביזר כאמור בסעיף הקודם גם אם לא הותקנה בו מערכת מיחזור
  מים, אם הוכח כי המכשיר או האביזר כאמור יעיל וחסכוני ומאפשר רחיצת רכב אחד בכמות מים שאינה עולה על 40 ליטרים.
 3. משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים, במידה וקיימת.
 4. משטחי רחיצת המכוניות יצופו באספלט, בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים.
 5. כל שטח העסק, למעט משטחי רחיצת המכוניות, ינוקז למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק, כך שימנע מגע בין מי הנגר לבין השפכים מרחיצת המכוניות/פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת המכוניות בלבד. השפכים ינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים, יטופלו בה ויוחזרו
  לתהליך השטיפה. אין לחבר את מיתקן הרחיצה ישירות אל מערכת הביוב הציבורית
 6. בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות הציבור, לרבות באמצעות התאמת קצב רחיצת המכוניות ליכולת הקליטה של מערכת מיחזור השפכים.
 7. השפכים ממערכת מיחזור השפכים, או מהשטיפה הישירה, לא יוזרמו אל מערכת הביוב הציבורית אלא לאחר שעמדו בערכים המותרים על פי כל דין.
 8. בעל העסק לא ימהל את שפכי העסק במים ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את ריכוז המזהמים בשפכים.
 9. אחת לשנה לפחות ,או על פי דרישת תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ ,יערוך בעל העסק דיגום מורכב יומי של השפכים בנקודת החיבור אל מערכת הביוב הציבורית על פי הנחיות תאגיד המים והביוב.
 10. תוצאות הדיגום ישמרו בעסק לתקופה של שלוש שנים לפחות, ויועמדו לרשות תאגיד המים והביוב, ורשות הרישוי ומחלקת איכות
 11. הסביבה בעירייה, על פי דרישתם.
 12. בעל העסק יפנה את תכולת בור השיקוע בתדירות שתבטיח את יעילותו ועל פי דרישת תאגיד המים והביוב.
 13. במידה והעסק מצוי בסמיכות לתחנת דלק או לעסק אחר שיש בו מפריד דלק/ מים, ינקוט בעל העסק את כל האמצעים למניעת הזרמת
  השפכים אל מתקן מפריד הדלק/ של תחנת הדלק או העסק האחר .
 14. חל איסור מוחלט על שטיפת מנועים.
 15. על בעל העסק לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק בדגש על מדחסים, שואבי אבק, מנועים ומתקני הרחיצה .
  במידת הצורך מחלקת איכות הסביבה תדרוש חוות דעת אקוסטית.
 16. בעל העסק יתקין בשטחו כלי אצירה לפסולת בנפח ובכמות שתספיק לכמות הפסולת המוצקה הנאגרת בעסק. פסולת שנשאבה בשואב
  אבק תיאסף בשקיות סגורות או במכלים סגורים.
 17. על העסק לתאם מול מחלקת התברואה את הסדר פינוי הפסולת מהעסק.
 18. על העסק לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את כל נושא אספקת המים, שפכים, מז”ח וכיוצא בזה.
 19. יש לתאם מול מחלקת ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה בעסק כולל חניה תפעולית, חניה להמתנה ,כניסות ויציאות
  וכיוצא בזה.

 

8.6 ז’ חניון מקורה או תת- קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד-

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה ( לידיעה), משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 • על העסק חלים הנחיות ודרישות ותנאי המסגרת של המשרד להגנת הסביבה המפורסמים מעת לעת.
 • על העסק חלים הנחיות ודרישות המשטרה המפורסמים מעת לעת.
 • על העסק חלים הנחיות ודרישות כבאות והצלה המפורסמים מעת לעת.
 • על העסק חלים חוקים, תקנים , מפרטים רלבנטיים, נגישות, חניות לנכים, בטיחות ועוד ועל פי כל דין.
 • על העסק חלים תקנות התכנון והבניה לעניין זה.
 • על העסק חלים תקנות התעבורה ודרישות משרד התחבורה הרלוונטיות.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. על העסק חלים ההנחיות של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ככל שפורסמו.
 2. יש לתאם מול אגף ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה בעסק, שילוט, תמרור ועוד.
 3. קיימת אפשרות לדרישה להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי. הוועדה המרחבית תיתן דרישות לעניין זה.
 4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא אספקת המים , ניקוז מי נגר, מפריד שמנים וטיפול בשפכים.
 5. מחלקת איכות הסביבה בעירייה במידה ותמצא צורך ,תדרוש נקיטת אמצעים נוספים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר בעסק ומחוץ
  לעסק.

 

8.9 מוסך- מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב , צמ”ה וחלקיהם ,לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

8.9 א’ מכונאות כללית פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

א. נותני אישור: המשרד להגנת הסביבה ( לידיעה), משטרה, משרד הכלכלה ותעשייה והרווחה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בנוסף לדרישות המפרט האחיד, על העסק חלים חוקים, תקנים, נגישות, חניות לנכים, בטיחות ועוד ועל פי כל דין.
 • על העסק חלים תקנות התכנון והבניה לעניין זה.
 • על העסק חלים תקנות התעבורה ודרישות משרד התחבורה הרלוונטיות.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. יש לתאם מול אגף ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה בעסק ,כניסות ויציאות, שילוט, תמרור ועוד.
 2. קיימת אפשרות לדרישה להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא אספקת המים, ניקוז מי נגר, מפריד שמנים וטיפול ופינוי שפכים.
 4. יש לתאם מול אגף התברואה את נושא איסוף ופינוי פסולת כולל פסולת למיחזור.
 5. מחלקת איכות הסביבה בעירייה במידה ותמצא צורך, תדרוש על פי העניין להכין ולהגיש לבדיקתה ואישורה מסמכים, חוו”ד וחומרים
  בנושאים כגון: חומרים מסוכנים, מניעת זיהום קרקע ומים, סקר קרקע וטיפול במזהמי קרקע, מזהמי אוויר, ריחות, חדר /תא צביעה וארובה
 6. ,בדיקות תקופתיות בארובה ובאוויר, גזי מזגני הרכב, מניעת רעש, מאצרות ועוד.

 

8.9 ב’ חשמלאות

א. נותני אישור: כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 • בנוסף לדרישות המפרט האחיד על העסק חלים חוקים, תקנים , נגישות, בטיחות, בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות ועוד ועל פי כל דין.
 • על העסק חלים תקנות התכנון והבניה לעניין זה.
 • על העסק חלים תקנות התעבורה ודרישות משרד התחבורה הרלוונטיות.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. יש לתאם מול אגף ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה בעסק, כניסות ויציאות, שילוט, תמרור ועוד.
 2. קיימת אפשרות לדרישה להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי.
 3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא אספקת המים, ניקוז מי נגר, מפריד שמנים וטיפול ופינוי שפכים.
 4. יש לתאם מול אגף התברואה את נושא איסוף ופינוי פסולת כולל פסולת למיחזור.
 5. מחלקת איכות הסביבה בעירייה ;במידה ותמצא צורך, תדרוש על פי העניין להכין ולהגיש לבדיקתה ואישורה מסמכים, חוו”ד
  וחומרים בנושאים כגון: חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת, מניעת זיהום קרקע ומים, מניעת רעש וזיהום אוויר ועוד.

 

8.9 ד’ תיקון תקרים

א. נותני אישור: משרד הכלכלה ותעשייה (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בנוסף לדרישות המפרט האחיד על העסק חלים חוקים, תקנים, נגישות, בטיחות, בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות ועוד ועל פי כל דין.
 • על העסק חלים תקנות התכנון והבניה לעניין זה.
 • על העסק חלים תקנות התעבורה ודרישות משרד התחבורה הרלוונטיות.

 

ב. דרישות העירייה :

 1. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה בעסק, כניסות ויציאות, שילוט, תמרור ועוד.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא אספקת המים, ניקוז מי נגר, מז”ח, מפריד שמנים וטיפול ופינוי שפכים.
 3. יש לתאם מול אגף התברואה את נושא איסוף ופינוי פסולת כולל צמיגים משומשים למיחזור.
 4. מחלקת איכות הסביבה בעירייה במידה ותמצא צורך, תדרוש על פי העניין להכין ולהגיש לבדיקתה ואישורה מסמכים, חוו”ד
  וחומרים בנושאים כגון: מניעת זיהום קרקע ומים, מניעת רעש וזיהום אוויר, מיחזור צמיגים ועוד.

 

8.9 ו’ טיפול אחר ברכב

א. נותני אישור: כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 • בנוסף לדרישות גורמי הרישוי על העסק חלים חוקים, תקנים , נגישות, בטיחות, בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות ועוד ועל פי כל דין.
 • על העסק חלים תקנות התכנון והבניה לעניין זה.
 • על העסק חלים תקנות התעבורה ודרישות משרד התחבורה הרלוונטיות.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי התנועה והחניה בעסק ,כניסות ויציאות, שילוט ,תמרור ועוד.
 2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ‘עין כרמים’ את נושא אספקת המים, ניקוז מי נגר, מז”ח, מפריד שמנים וטיפול ופינוי שפכים.
 3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושא איסוף ופינוי פסולת כולל פסולת למיחזור.
 4. מחלקת איכות הסביבה בעירייה במידה ותמצא צורך, תדרוש על פי העניין להכין ולהגיש לבדיקתה ואישורה מסמכים, חוו”ד
  וחומרים בנושאים כגון: מניעת זיהום קרקע ומים, מניעת רעש וזיהום אוויר, חומרים מסוכנים ועוד.