עיריית כרמיאל

קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

9.1 א’ מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי יריה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

א. נותני אישור: משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.
בין השאר ובנוסף על האמור על פי כל דין :

 • על העסק חלים הוראות, תנאי ודרישות המשטרה המפורסמים מעת לעת.
 • על העסק חלים הוראות ,הנחיות, דרישות ותנאי כבאות והצלה המפורסמים מעת לעת.
 • על העסק חלים תקנות ודיני תכנון ובניה לעניין זה.
  על העסק חלים הוראות חוק ותקנות רישוי עסקים .
 • על העסק חלים הוראות חוק כל ירייה – 1949.
  על העסק חלים הוראות חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה-1972
 • על העסק חלים הוראות חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור,2005.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי פסולת מהעסק לרבות אריזות.
 2. מחלקת איכות הסביבה בעירייה, במידה ותמצא צורך, תדרוש נקיטת אמצעים למניעת מטרדים מחוץ לכותלי העסק ומתן הנחיות לטיפול ואחסון ופינוי חומרים המשמשים לניקוי וטיפול בכלי ירייה.

9.4 שירותי שמירה או איתור- מוקד בקרה אלקטרוני

א. נותני אישור: משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).
בין השאר ובנוסף על האמור ועל פי כל דין :

 • על העסק חלים הוראות, תנאי ודרישות המשטרה המפורסמים מעת לעת. תשומת ליבכם בין השאר לדרישות המשטרה למבנה, מיגון, ציוד, אמצעים ועוד .
 • על העסק חלים הוראות, הנחיות ,דרישות ותנאי כבאות והצלה המפורסמים מעת לעת
 • על העסק לעמוד בדרישות ובתקן שפורסם על ידי מכון התקנים לעניין זה.
 • על העסק לעמוד בהנחיות ודרישות משרד המשפטים וקבלת רישיון מטעמם לקיום עסק מסוג זה.
 • על העסק לעמוד בהנחיות ודרישות משרד הכלכלה ותעשייה והרווחה לעניין זה.
  על העסק חלים הוראות חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה-1972
 • על העסק חלים הוראות חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור,2005.

 

ב. דרישות העירייה:

 1. לא יאושר עסק מסוג זה בבית מגורים.
 2. יש לתאם מול מינהל ההנדסה את הסדרי החנייה לכלי הרכב של העסק כולל כלי רכב תפעוליים ורכבי סיירים ככל שיהיו.
 3. ינקטו כל האמצעים האקוסטיים הנדרשים למניעת רעש מחוץ לעסק בדגש על רעש ממערכות קשר ומערכות הגברה.
  תאורה חיצונית ואבטחה של העסק תתוכנן כך שלא יגרם זיהום אור לשכנים/שימושים אחרים מסביב ובסמיכות לעסק.