עיריית כרמיאל

דרישות פרטניות מעסקים

כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן בנוסף וחלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט האחיד של “נותני האישור” המפורסם מעת לעת על ידי משרד הפנים ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לעמידה בנדרש בחוקים, בחוקי העזר ובתקנות ועל פי כל דין ובכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסק, המופיעות במסמך “דרישות כלליות מעסקים” של עיריית כרמיאל.

מפרט זה אינו מחליף את הוראות החוקים הרלבנטיים, התקנות והצווים מכוחם, חוקי העזר וכל דין אחר החל בעניין רישוי עסקים ובכלל (להלן- “הוראות כל דין”) ובכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין האמור במפרט זה לבין הוראות כל דין, יגברו האחרונות.

להלן דרישות והנחיות של עיריית כרמיאל לסוגי העסקים השכיחים ברחבי העיר לפי קבוצות ופריטי רישוי כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע”ג -2013.

לסוגי עסקים אחרים שאינם מופיעים במסמך זה, יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים בעירייה לבירור ההנחיות והדרישות ככל שיהיו.

מצאנו לנכון להוסיף לחלק מפריטי הרישוי,הפניות,הבהרות והסברים חשובים כולל לצורך או לפטור מרישיון עסק לעיסוקים הקשורים לאותם פריטים.

אנו שבים ומזכירים כי יש לבדוק טרם הקמת העסק את ייעוד הנכס לשימוש המבוקש ולוודא שאין חריגות בניה. מומלץ לבדוק במחלקת רישוי וקידום עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת הגודל והתשתיות הנדרשות .

למסמך זה,מצורפים קישורים למשרדים ממשלתיים,רשויות/נותני אישור ולאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לצורך עיון/לימוד/עדכניות דרישותיהם ככל שהם מופיעים במפרטים שבהמשך כנותני אישור חיצוניים,זאת בנוסף למופיע לגביהם בתוכן המפרט .
כמו כן,מצאנו לנכון לאפשר לנוחיותכם קישורים,לחוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים ,צו רישוי עסקים ולפרסום משרד הפנים לגבי יישום הרפורמה ברישוי עסקים ברשויות המקומיות .