עיריית כרמיאל

קבלת אישור בניה פרטית

הנחיות להליך קבלת אישור תחילת עבודות והספקת חשמל ומים לצורך ביצוע עבודות – בניה פרטית
בהתאם לסעיפים 71-80 לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע”ו 2016

בעל/ת היתר נכבד/ה,

עם קבלת היתר הבניה, יש להתחיל בתהליך אישור תחילת עבודות, הכולל אישור חיבור מים וחשמל זמני לצורך עבודות הבניה.
על מנת לקדם את התהליך בצורה יעילה ומהירה, יש להגיש למחלקת הפיקוח על הבניה (מנהלת מחלקה ו/או מפקחים מטעמה) את האישורים ומסמכים הבאים:

 1. צילומי רישיונות / תעודות הסמכה של בעלי התפקידים שמונו לביצוע ובקרה על עבודות הבניה:
  1. הודעת / טופס מינוי אחראי לביקורת על ביצוע עבודות (שלבי ביצוע שלד, שלב ביצוע עבודות גמר או התאמה להיתר בניה – ביצוע שלד וגמר)
  2. הודעת/ טופס מינוי אחראי לביצוע שלד המבנה
  3. הודעת/ טופס מינוי קבלן מבצע (רשום)
 2. פרוטוקול התארגנות / ניהול אתר בניה שיערך עם מנהלת מחלקת פקוח על הבניה ו/או מפקח על הבניה מטעמה, חתום בידי בעל ההיתר וקבלן מבצע.
 3. תכנית בטיחות להתארגנות אתר בניה, חתומה בידי קבלן מבצע, אשר מונה על ידי בעל ההיתר. הנחיות/ מדריך להכנת תכנית בטיחות להתארגנות אתר בניה קיים באתר.
 4. אתר בניה יוקף בגדר קשיחה ואטומה (פח איסכורית) בגובה 2 מטר. באזורים הצמודים למדרכות ולמעברים להולכי רגל הגדר תהיה חלקה וללא בליטות וללא מפגע העלול לסכן את הולכי רגל.
 5. עותק ממפת המדידה הכולל מתווה סימון יסודות הבניין וקווי בנין חתום ע”י מודד מוסמך.
 6. הסכם התקשרות עם מעבדה מוסמכת לבדיקות חומרי בניה, חוזק חיפוי חזיתות המבנה וקירות תמך, שליפת אבן, אינסטלציה, אטימות מרחבים מוגנים, תגמירים פנימיים (טיח פנים בממ”ד), מעקות/ גדרות, בטיחות וכד’.
 7. אישור מנהל מחלקת פקוח עירוני על ביצוע חוזה לפינוי פסולת בניה/פסולת הריסה לאתר החיצוני המאושר.
 8. טופס תצהיר חתום על אומדן כמות פסולת בניה/הריסה למח’ פקוח עירוני, מנהל שפ”ע
 9. הסכם התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניה.
 10. אישור מנהל מחלקת תשתיות על הצגת אישורים / היתרי בניה של כל הגורמים להם עשויה להיות צנרת תשתיות בקרקע: חברת חשמל, תאגיד מים וביוב, בזק, כבלים – הוט, צנרת גז ומח’ תשתיות.
 11. אישור מנהלת מחלקת גנים ונוף על נקיטת אמצעים לשמירה על עצים קיימים בחלקה ע”ג תכנית ארגון האתר, ככל שיידרש.

המסמכים יוגשו במלואם למנהלת מח’ פקוח על הבניה ו/או מפקח על הבניה מטעמה. הגשה חלקית לא תאפשר פתיחת הליך קבלת אישור לתחילת עבודות בניה באתר.

הליך האישור

שלמות המסמכים ותקינותם יבדקו ע”י פיקוח על הבניה, במידה וימצאו תקינים יימסר למבקש אישור תחילת עבודות, חתום ע”י רשות הרישוי, תוך חמישה ימי עבודה. אישור זה יכלול אישור הועדה לחיבור זמני לתשתיות ועימו ניתן לגשת לחברת החשמל ותאגיד המים עין כרמים.
ניתן למצוא את הטפסים הדרושים באתר הועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל.