עיריית כרמיאל

הנחיות להליך הביצוע ותעודת גמר

בהתאם לסעיפים 71-80 לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע”ו 2016:

בעל/ת אישור להתחלת עבוד בניה באתר נכבד/ה,
על מנת לבנות ביתך בצורה תקינה, יעילה ומהירה, עליך לפעול בהתאם להנחיות המפורטת להלן:

מהלך ביצוע / בניה

 • הגשת תוצאות לבדיקות בטון של מעבדה מוסמכת/ מוכרת לפי התקדמות עבודה באתר: ביצוע יסודות, יציקת רצפה ראשונה, עמודים, קירות ממ”ד/ ממ”ק/ממ”מ, תקרות ביניים ותקרה אחרונה.
 • הגשת תכנית מודד מוסמך על רקע טופוגרפי של המגרש, המראה מיקום המבנה במגרש, גובה מוחלט של רצפה ראשונה וביצוע קירות היקפיים ביחס לגבולות המגרש לא יאוחר מ-14 ימי עבודה בתום יציקת רצפה ראשונה, וזאת כתנאי להמשך העבודות.
 • הגשת דו”חות ביקורת באתר בניה (טופס ב’) עבור שלבי הבניה הקיימים (סימון קוי בניין, ביצוע יסודות, יציקת רצפה ראשונה, הקמת שלד המבנה, עבוד גמר המבנה ופיתוח המגרש ) לא יאוחר מ-6 ימים לאחר ביצוע כל שלב.
 • הגשת תצהיר אחראי לביצוע שלד המבנה בצמוד לדו”ח על סיום הקמת השלד (טופס 10).

 

תעודת גמר

כתנאי להגשת בקשה לתעודת גמר בעלי ההיתר מחויבים להשלים את עבודות במבנה ועבודות הפיתוח והתשתיות במלואן בהתאם לתכנית מאושרת במסגרת היתר הבניה, כגון: שבילים, מעקות/ גדרות בטיחות, נטיות, גינון וכו’ .

 • הגשת בקשה לתעודת גמר
 • אישור חברת י.ה.ל מהנדסים (לבניה בשכ’ רמת נבון בלבד).
 • הגשת אישור של יועץ בטיחות על ביצוע בפועל הנחיות הבטיחות במבנה ובמגרש (בקשר לבריכת שחיה).
 • הגשת תעודות בדיקה להוכחת המידע של המרחבים המוגנים בתקן הישראלי להתקנת חלונות ביטחון פנימיים, תקן לפירטי מסגרות ותקן לתגמירים פנימיים (טיח פנים ולאטמות מרחבים מוגנים).
 • הגשת סיכום מבדיקות בטון.
 • הגשת בדיקות סיכום מעבדה מוסמכת: בדיקות מעקות, חוזק חיפויים, כולל שליפת אבן חיפוי בקירות המבנה וקירות גדר ותמך.
 • התקנת כתובת עירונית מוארת מסוג “תיאורית”.
 • התקנת גלגלון אש בחצר הבית, גלאי עשן, מטפים בכל מפלס המבנה בהתאם לדרישות רשות הכבאות.
 • אישור תאגיד המים וביוב על ביצוע בפועל של הנחיות תאגיד המים וביוב עין כרמים (כולל מסירת אישור, בדיקות מעבדה למערכות אינסטלציה).
 • אישור פיקוח עירוני לגבי סילוק פסולת בניה לאתר חיצוני מאושר.
 • אישור מח’ תשתיות ( כולל אישור על אי פגיעה בתשתית עירונית סמוכה לאתר בניה, שמירה על ניקיון במהלך בניה, הגנה על מדרכה וכבישים סמוכים).
 • אישור מח’ גנים ונוף.
 • אישור מח’ איכות הסביבה (כולל אישור על ביצוע בדיקות גז רדון ע”פ הנחיות המחלקה).
 • אישור מדור ממ”ג, על הגשת תוכנית מותאמת לממ”ג.
 • אישור מח’ פיקוח על הבניה.

הערות

 • לא יאוכלס ולא ישתמש בעל ההיתר ולא ירשה להשתמש במנה נשא ההיתר ולא יתגורר בעל ההיתר ולא ירשה לאחר להתגורר במבנה נשוא ההיתר, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר
 • אכלוס המבנים ללא קבלת תעודת גמר ( טופס אכלוס בפועל ) מהווה עבירה על החוק, וכל מקרה כזה יטופל בחומרה תוך כדי שימוש בכל האמצעים העמודים ברשות הועדה.